Mgr Paweł Stępień

note /search

Wykład - aukcja (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

AUKCJA Jest postępowaniem ustnym. Osoby zmierzające zawrzeć umowę w drodze aukcji → LICYTANCI. Gromadzą się w jednym miejscu i czasie, mogą też zastosować środki bezpośredniego porozumiewania się w czasie [tym samym czasie]. Aukcje przeprowadza si...

Wykład - nabycie prawa własności (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI Jest kilka sposobów jego nabycia: -przeniesienia własności poprzez umowę - w prawie cywilny jest cały szereg umów które służą temu celowi. np. sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa dożywocia Umowy te podlegają zasadzie podwójnego skutku, przy okazji omawiania rodzajów czynno...

Wykład - najem okazjonalny (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Najem okazjonalny Przeznaczony dla osób fizycznych. Najem okazjonalny został wprowadzony ustawą 17.12.2009r. art. 19a-19e o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu lokalu, który służy do zaspoko...

Wykład - negocjacje (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

NEGOCJACJE Sposób zawierania umów, który polega na wzajemnym oddziaływaniu stron w celu zawarcia umowy. Art. 72 KC NEGOCJACJE - proces płynny, ciągły, charakteryzujący się sytuacją targu i wzajemnego ucierania stanowisk. Służą do zawierania umów bardziej skomplikowanych. Umowa w toku negocjacji ...

Wykład - przedstawiciel (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Przedstawicielstwo- posłużenie się inną osobą przy dokonywaniu czynności prawnych; instytucja przydatna; Cechy przedstawiciela: -osoba, która działa w cudzym imieniu; przedstawiciel dokonując czynności musi ujawnić kogo reprezentuje- zasada jawności przedstawicielstwa; -działa na cudzy rachunek; ws...

Wykład - rzecz (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Rzecz- art.45 KC; przedmiot materialny; chodzi o materię, która ma granice przestrzenne; każda rzecz ma swój kształt; wyjątki, które spełniają wymogi, ale nie są rzeczą: ciało ludzkie i zwierzęta; Podziały rzeczy: -kryterium indywidualizacji...

Wykład - spółka cywilna (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

SPÓŁKA CYWILNA Umowa co najmniej 2 osób fizycznych, prawnych lub jednostki organizacyjne przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony w szczególności przez wniesienie wkładu. Elementem przedmiotowo istotnym jest oznaczenie celu wspóln...

Wykład - umowa deweloperska (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Umowa deweloperska UMOWA DEWELOPERSKA jest to umowa nazwana, umowa na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub do przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięw...

Wykład - umowa o dzieło (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Umowa o dzieło Stronami są przyjmujący zamówienie i zamawiający, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła a zamawiający do zapłaty określonej ceny dzieło jest ekwiwalentem wynagrodzenia . Jest to umowa wzajemna...

Wykład - umowa rachunku bankowego (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Umowa rachunku bankowego Umowa jest regulowana przez KC i przez prawo bankowe, kodeks nie posługuje się określeniem „konto bankowe” tylko „rachunek bankowy”. Bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku na czas oznaczony lub ...