Mgr Maria Roszyk - strona 7

Popytowa strona rynku - Dobra komplementarne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

POPYT Dotychczas analizowaliśmy popyt rynkowy na konkretny towar lub usługę. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że popyt rynkowy jest zbiorem zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów. Można więc stwierdzić, że popyt rynkowy na dany towar jest sumą popytów indywidualnych ,czyli su...

Postępowanie nabywców - Hierarchia potrzeb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do ...

Powstanie i rozwój rynków - Wielkość sprzedaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Powstanie i rozwój rynków w czasie W trakcie dotychczasowych rozważań przedstawiliśmy różne formy rynków dóbr konsumpcyjnych, nie zastanawialiśmy się jednak nad tym, w jakich sytuacjach powstają nowe rynki oraz od czego zależy i jak w miarę upływu czasu zmienia się forma rynku. Dla wyjaśnienia oko...

Przedmiot mikroekonomii - Zasoby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Obszar, którym interesuje się ekonomia jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania produkcji, handlu, przedsiębiorstw, zachowań kupujących i sprzedających oraz całej gospodarki, a także kwestie pozornie nie związane z problematyką ekonomiczną, a mające istotny wpły...

Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

W9 - Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej PLAN : Rynek doskonale konkurencyjny - podstawowe pojęcia Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji niedoskonałej Czysty monopol - poziom produkcji zapewniaj...

Przygotowania do wzięcia kredytu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Przygotowania do wzięcia kredytu Zaciągnięcie kredytu nie należy do czynności zwykłych, gdyż skutkuje ono powstaniem zobowiązań wobec banku. Dlatego przed podjęciem tej decyzji należy dokonać analizy, czy naprawdę zaciągnięcie kredytu jest teraz niezbędne. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, należy ...

Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

W5 - 04_ELASTYCZNOŚCI reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów PLAN : Elastyczność - podstawowe definicje Współczynnik cenowej elastyczności popytu Współczynnik dochodowej elastyczności popytu Współczynnik cenowej elastyczności podaży Współczynnik krzyżowej (mieszanej) elastyczności popyt...

Równowaga ekonomiczna - Istota i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1869

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej Równowaga makroekonomiczna (w rozumieniu teorii neoklasycznej) : równowaga makroekonomiczna - zrównoważenie popytu globalnego z podażą globalną przy pełnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych Klasyfikacja równowagi ze względu na różne k...

Równowaga konsumenta - Krzywa obojętności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

Cel działalności konsumenta Konsument jest podmiotem gospodarczym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr i usług. Dobra konsumpcyjne i usługi nabywa na rynku, płacąc za nie określoną cenę. Warunkiem nabycia dóbr jest posiadanie przez niego odpowiednich środków finansowych. Środki t...

Równowaga w gospodarce zamkniętej - Krzywa IS

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Równowaga w gospodarce zamkniętej Równowaga w gospodarce występuje w sytuacji jednoczesnej równowagi na obu rynkach: towarowym i rynku pieniężnym. Graficzną ilustracją stanu równowagi w gospodarce jest punkt przecięcia krzywej IS oraz krzywej ...