Mgr Maciej Gnela

Umowy prawo handlowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo handlowe
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2401

PRAWO HANDLOWE umowy regulujące przeniesienie praw umowa sprzedaży (art. 535) ( sprzedawca, kupujący ) S. zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać rzecz a K. zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić S. Cena sztywna obowiązuje niezależnie od postanowień w umowie, różnica miedzy otrzyma...

Konspekt prawo karne i postepowanie karne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1442

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa : czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa bezpr...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1834

Konspekt prawo konstytucyjne Naczelne z asady ustroju RP suwerenności narodu - władza zwierzchnia należy do Narodu Polskiego (art. 4 ust..1 KRP). Innymi słowy władza publiczna ma swoje źródła w ogóle obywateli RP. Zatem wszelkie organy władzy publicznej, uzyskują mandat do jej wykonywania na zasa...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Wstęp Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki niemajątkowe między podmiotami o równorzędnym statusie prawnym. Jest ono odrębną gałęzią prawa, zaliczaną do tzw. prawa prywatnego co oznacza, że strony stosunków cywilnoprawnych (np. osoby fizyczne, osob...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

1807 U S TAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej Rozdzia∏ 1 na nieb´dàca osobà prawnà, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà — wykonujàca we w∏a- Przepisy ogólne snym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà. Art. 1.  Ustawa reguluje podejmowanie, wykony- 2. Za przedsi´...

Porównianie spółek

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo handlowe
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1848

Wyszczególnienie Cywilna Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo-akcyjna Z ograniczoną odpowiedzialn o ścią Akcyjna Pojęcie Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie...

Zarys spółek handlowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo handlowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 959

mgr Maciej Gnela  Prawo spółek handlowych  4.1.  Wstęp  Spółki  handlowe  to  najbardziej  popularne  formy  zbiorowe  prowadzenia  działalności   gospodarczej  na  terytorium  RP.  Są  one  uregulowane  ustawą  z  dnia  15  września  2000  roku  Kodeks  spółek  handlowych  (Dz.  U.  Nr  94,  poz...