Mgr Janusz Czyż - strona 9

Ochrona pracy kobiet

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

OCHRONA PRACY KOBIET 1.podział na: -ogólna ochrona pracy kobiet -wzmożona ochrona pracy kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa ( osłabienie aktywności zawodowej) 2 . zakaz zatrudniania kobiet w pracach szczególnie uciążliwych i szkod...

Ochrona wynagrodzenia za pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 1.szczególna ochrona wynagrodzenia za pracę została wprowadzona z uwagi na jego funkcję alimentacyjną 2. art.84 -zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia za pracę „ pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę”. przeciw...

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 1.na podstawie art.108§1 przedmiotem odpowiedzialności porządkowej są zachowania pracownika polegające na: -nieprzestrzeganiu ustalonego porządku -nieprzestrzeganie regulaminu pracy -nieprzestrzeg...

Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

ODPOWIEDZIALNOŚC MATERIALNA PRACOWNIKÓW 1.odpowiedzialność materialną ponoszą pracownicy za szkody wyrządzone przy wykonywaniu pracy 2. art.114 -„ pracownikowi, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę , ponosi odpowie...

Pojęcie i normy czasu pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

POJĘCIE I NORMY CZASU PRACY 1. art.128 - czas pracy „czas , w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy ”. Pojęcie to obejmuje nie tylko okres, w którym pracownik efektywnie świadczy pracę ale także przerwy w pracy, prz...

System wynagrodzenia za pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2226

POJĘCIE, SKŁADNIKI I SYSTEMY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 1. elementy wynagrodzenia za pracę : - wynagrodzenie zasadnicze (element konieczny, o najwyższej wysokości, podstawowe świadczenie ekwiwalentne za pracę wykonaną, funkcja alimentacyjna i bodźcowa) - składniki niestałe np. premie, wynagrodzenia za...

Praca w godzinach nadliczbowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ORAZ W NIEDZIELE I SWIĘTA 1. praca w godzinach nadliczbowych - art.133§1- praca w wymiarze przekraczającym obowiązującym pracownika normę czasu pracy. Praca taka jest dopuszczalna w razie: -w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub...

Prawo do renty - niezdolność do pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

PRAWO DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (CZASOWE, TRWAŁE) 1.Niezdolna do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolna do pr...

Stosunek pracy na podstawie mianowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE MIANOWANIA 1.tylko jeden artykuł mówi o stosunku pracy na podstawie mianowania- art.76-„ Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, określonych odrębnymi przepisami lub przepisami wydanymi na podstawie ...

Stosunek pracy na podstawie wyboru

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE WYBORU 1 .art.73§1 - nawiazanie stosunku pracy na podstawie wyboru „nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje wtedy, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika” 2. obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika, na podst...