Mgr Janusz Czyż - strona 8

Wygaśnięcie umowy o pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

WYGASNIĘCIE UMOWY O PRACĘ 1. różnica między wygaśnięciem a rozwiązaniem umowy o pracę -ustanie więzi umownej łączącej strony stosunku pracy następuje z mocy samego prawa, a więc wskutek innych zdarzeń niż oświadczenie woli którejkolwiek ze stron 2. art.63 - wygaśnięcie umowy -„ Umowa o prace wygasa...

Zasady prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

ZASADY PRAWA PRACY 1.w ujęciu szkoły prawa natury -normy moralne, na których opiera się ład społeczny. Zasady tkwią w samej naturze stosunków społecznych i w prawach przyrody, a wobec tego mają nadrzędna pozycję wobec prawa stanowionego. Pojęcie to zostało ukształtowane w XVII i XVIII w. , rozkwit ...

Zatrudnianie młodocianych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH 1 .młodociany - art.190 „ osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat” 2.podstawowym rodzajem umowy o pracę zwieranej z młodocianym jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 3.młodoci...

Zawarcie umowy o pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ 1. art.29§1 - forma i treść umowy o pracę -„Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać: -rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy wynagrodzenie odpowiadające ro...

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

ŚWIADCZENIA W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA 1.Ubezpieczenie chorobowe uregulowane zostało ustawą z dn. 25. 06. 1999r . o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa . 2.Przewiduje ona następujące świadczenia:. a)Zasiłek chorobowy - przysługuje ubezpieczonem...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Prawo pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY 1.obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków został podniesiony w art.15 do rangi podstawowych zasad prawa pracy 2.pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy jest synon...

Umowa o pracę a umowa cywilistyczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

CHARAKTERYSTYKA: funkcja, właściwości, umowa o pracę a umowa cywilistyczna. Historia : umowa o pracę pierwotnie miała charakter umowy prawa cywilnego (regulacja w polskim kodeksie zobowią­zań z 1934r.), jako odrębna dziedzina - prawo pracy - wykształciła się dopiero w II połowie XX w. Prawo Pracy ...

Kryteria wyodrębnienia prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PRAWA PRACY 1.status prawny pracownika został wyodrębniony z prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Poszukiwano kryterium wyodrębnienia: - kryterium metody regulacji stosunków społecznych -kryterium funkcji norm prawnych (prawo pracy to dział prawa, którego normy zmierza...

Obowiązki pracodawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

OBOWIĄZKI PRACODAWCY 1.obowiazki stron umowy o pracę wynikają z umowy o pracę i przepisów prawa pracy 2.zasadnicza treść tego działu została zawarta w art.94 - podstawowe obowiązki pracodawcy , pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem i...

Obowiązki pracownika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 1.obowiązki pracownika zostały określone w art.100 w oparciu o dwa kryteria: - sumienności (zobowiązuje pracownika do wykorzystania w procesie świadczenia pracy umiejętności i sił w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania roboczego-kryterium indywidualne) - stara...