Mgr Janusz Czyż - strona 7

Pracownik i pracodawca

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1134

PRACOWNIK 1 .art.22§2- pracownik - „ Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat”. Na warunkach określonych w dziale 9 pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat” Osoba, która tego wieku nie ukończyła może być pracownikiem na warunkach szczególnych przewidzianych w dzia...

Rozwiązanie umowy o pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1687

PRZEPISY OGÓLNE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ 1. art.30- sposoby rozwiązania umowy o pracę §1: - na mocy porozumienia stron -przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) -przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu w...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA 1.jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania umowy o pracę 2.stanowi odpowiednik cywilnoprawnej sytuacji odstąpienia od umowy, gdy druga strona pozostaje w zwłoce ze spełnieniem swego świadczenia lub gdy jego spełnienie stało się niemożliwe 3.należy wymien...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM 1.wypowiedzenie wywołuje zamierzony skutek prawny-rozwiązanie umowy po upływie wymaganego okresu uprzedzenia drugiej strony-okresu wypowiedzenia 2.zasada wolności pracy sprzeciwia się ograniczeniom swobody wypowiadania umowy o pracę. Wyraża ona nie tylko...

Sankcje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2065

SANKCJE WADLIWEGO WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ 1 .art.44 „ Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy , o którym mowa w dziale dwunastym”. „ odwołanie”- wniosek złożony przez pracownika do sądu pracy o rozstrzygnięcie jego roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub n...

Stosunek pracy na podstawie powołania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE POWOŁANIA 1.kodeks handlowy posłużył się instytucją powołania dla określenia sposobu kreowania składu zarządu spółki prawa handlowego 2.ksh z 2000r. przewidział powołanie członków zarządu przez walne zgroma...

Spółdzielcza umowa o pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ 1.dział ten obejmuje tylko jeden artykuł- art.77§1 - „ stosunek pracy miedzy spółdzielnia pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielcza umowę o pracę ”§2 -„ Stosunek pracy...

Umowa o pracę a stosunek pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

UMOWA O PRACĘ A STOSUNEK PRACY 1.temat ten należy do najbardziej kontrowersyjnych problemów prawa pracy od chwili gdy prawo cywilne przestało regulować umowę o pracę-gdy przestała ona być jedną z umów o świadczenie usług prawa cywilnego .Przepisy prawa cywilnego nie posługują się pojęciem stosunku ...

Urlop wypoczynkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

URLOP WYPOCZYNKOWY 1.urlop wypoczynkowy jest odpłatnym zwolnieniem od świadczenia pracy, przysługującym po dłuższym okresie pracy w celu regeneracji sił. 2.na podstawie art.152 pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego 3.pracownik uzyskuje prawo ...

Ustalenie wynagrodzenia za pracę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZWIAZANYCH Z PRACĄ 1. art.77¹ - warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, z zastrzeżeniem przepisów art.77²-77ⁿ 2.regułą jest, że warunki ustalania wynagrodzenia i przyznawan...