Mgr Emilia Stola - strona 9

Bank Światowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Śro...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

„Bank Światowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Środkowej i Wschodniej” Bank Światowy to obecna nazwa Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest to międzynarodowa instytucja finansowa powołana do wspierania przemian w krajach rozwijających się. O jej powołaniu postanowio...

Bank światowy - MFW

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

Rozdział Pierwszy Powstanie Banku Światowego 1. Geneza W czasie konferencji w Bretton Woods powołano do życia nie tylko MFW, ale i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju , który rozpoczął swą działalność 25 czerwca 1946 r. i stał się rdzeniem Grupy Banku Światowego. Cele banku określono w artykule ...

Bank centralny Polski - Misja NBP

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Bank centralny Polski Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polski...

Bank jako przedsiębiorstwo - charakter banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe. Wykazać komercyjny charakter banku. Bank - jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe. Źródłem pokrywania kosztów i osiągania zysku są przychody ze sprzedaży produktów bankowych....

Bank uniwerslany a hipoteczny - różnice

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

Bank hipoteczny a bank uniwersalny - różnice czynności bankowych Bank jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwem, działającym w oparciu o prawo bankowe i własny s...

Banki światowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Cele i organizacja działalności Banku Światowego Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony na konferencji w Breton Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął w 1946r. Cele działalności Banku Światowego: odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich popieranie pry...

Banki komercyjne - historia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Punktem zwrotnym dla systemu bankowego w Polsce był rok 1989, w którym bank centralny przestał pełnić funkcję banku - monopolisty. Na mocy znowelizowanego Prawa bankowego ze struktur Narodowego Banku Polskiego wydzielono dziewięć banków komercyjnych, a w następnych latach zaczęły powstawać liczne n...

Bankowa obsługa papierów wartościowych - Rynek pierwotny

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Bankowa obsługa papierów wartościowych Papierami wartościowymi - są to wszelkie dokumenty reprezentujące prawa majątkowe ich posiadacza. Rodzaje papierów wartościowych: udziałowe (majątkowe) np. akcje wierzycielskie np. weksle, obligacje. Papiery wartościowe są przedmiotem handlu, a banki biorą...

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 343

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Ustawowym wymogiem udzielania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie. Analiza zdolności kredytowej opiera się na metodach ja...

Bankowość - pomoc na egzamin

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat). Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed terminem jego płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Pozwala więc przekształcić weksel reprezentujący kredyt kupiecki przez kredyt bankowy w pieniądz w formie zapisu na ...