Mgr Emilia Stola - strona 4

note /search

Prawo bankowe

  • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

Przedmiot prawa bankowego - zespół norm szczególnych, stanowionych w celu regulacji i reglamentacji wykonywania działalności bankowej. Prawo bankowe są no normy stanowione wyłącznie, bądź przede wszystkim dla instytucji bankowych, czyli takie uregulowania, które będą dotyczyły i regulowały: zasady...

Procedura przyznawania kredytów - weryfikacja informacji

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Procedura przyznawania kredytów. Procedura przyznawania kredytu W celu minimalizacji ryzyka banki stosują określoną procedurę. Procedura kredytowa składa się z 6 etapów: 1. złożenie wniosku. Wniosek zawiera ekonomiczne uzasadnienie tego kredytu. Do wniosku dołącza się najczęściej: sprawozdanie (...

Produkty bankowe - Banki telefoniczne

  • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Nowe produkty bankowe Sektor usług finansowych należy do najszybciej rozwijających się sektorów w gospodarkach krajów postsocjalistycznych. Decydującym krokiem w tym kierunku były zmiany przepisów regulujących działania banków. To zaowocowało powstaniem nowych prywatnych banków, zakładaniem filii z...

Przesłanki i proces przebudowy polskiego systemu bankowego - Europejsk...

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Przesłanki i proces przebudowy polskiego systemu bankowego W drugiej połowie lat 80-tych zaczęły przeważać poglądy, że system bankowy powinien być bardziej rozbudowany, że należy dopuścić konkurencję, samodzielność banków i położyć nacisk na ich działalność komercyjną. Ogólnie można powiedzieć, że...

Przewalutowanie kredytów

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

1 Przewalutowanie kredytu 2 Przewalutowanie kredytu – przykłady  1) Kredyt udzielony w walucie polskiej zamiana na  walutę wymienialną • ZadłuŜenie w walucie polskiej 59 000 PLN podlegać będzie przewalutowaniu na USD • Kurs kupna USD – 3,8...

Reguły zabezpieczania płynności - Złota Reguła Bankowa

  • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Reguły zabezpieczania płynności. W teorii bankowości wyróżnia się 4 klasyczne reguły zabezpieczenia płynności: Złota Reguła Bankowa - sformułowana w XIX wieku przez Otto Hubnera. Według tej reguły kwoty i terminy wymagalności pasywów powinny ściśle odpowiadać kwotom i terminom zapadalności aktywów...

Rezerwy celowe - Kredyty

  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Zasady tworzenia rezerw celowych na ryzyko wynikające z działalności banku. Rezerwy celowe są tworzone przez banki w celu równoważenia skutków ryzyka, wynikającego z ich działalności, oraz zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym wkładom i lokatom. Do tworzenia rezerw celowych banki zobligowane są pr...

Rodzaje i formy działalności depozytowej banków - Lokata terminowa

  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Rodzaje i formy działalności depozytowej banków Prowadzenie działalności bankowej w najprostszym ujęciu wiąże się z gromadzeniem krótkookresowych depozytów i ich transformacją na kredyty mające dłuższe terminy zapadalności. Bank występuje zatem jako pośrednik gromadzący depozyty, by następnie odpoż...

Rola i znaczenie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności

  • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Rola i znaczenie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności banku Podstawową gwarancją spłaty kredytu jest dla banku przede wszystkim sytuacja gospodarcza i finansowa kredytobiorcy, jego zdolność do spłaty kredytu, terminowość wywiązania się z zobowiązań wobec banku. Bank opiera swoją decyzję o ud...

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

  • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2387

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe 1. Organizacja rozliczeń pieniężnych. Organizacja rozliczeń pieniężnych wynika z całokształtu stosunków gospodarczych. Rozliczenia pieniężne polegają na przemieszczaniu zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych, które w rozliczeniach bezgotówkowych prz...