Mgr Emilia Stola - strona 15

Kredyt dyskontowy i faktoring - porównanie

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Kredyt dyskontowy i faktoring Posiadają wspólną cechę - pozwalają zamienić wierzytelność. Kredyt dyskontowy - jest udzielany w operacji dyskontowania weksla. Operacja dyskontowa polega na zakupie weksla przed terminem jesgo płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Operacja d...

Kredyt gotówkowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

KREDYT GOTÓWKOWY I Wstęp Definicja i rodzaje banków. Banki to przedsiębiorstwa, których przedmiotem działania są operacje pieniężne o charakterze biernym czynnym lub usługowym; do najważniejszych operacji biernych polegających na gromadzeniu środków pieniężnych przez zaciąganie zobowiązań należą: p...

Kredyt lombardowy i hipoteczny - Rodzaje hipoteki

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Kredyt lombardowy i hipoteczny Kredyt lombardowy - jest kredytem krótkoterminowym, którego cecha jest posiadanie przez bank podmiotu zastawu. Bank posiada prawo jego sprzedaży w przypadku niespłacenia kredytu. W celu zmniejszenia ryzyka kredyt lombardowy jest udzielany w kwotach niższych od aktualn...

Kredyt w rachunku bieżącym - Elastyczność kredytowania

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft) - jest coraz bardziej popularna formą kredytowania. Kredyt ten wiąże się z posiadaniem rachunku bieżącego na którym na dobro zapisuje się wpływy ze sprzedaży w jego wydatki, nato...

Kredyty - Kredyt w rachunku bieżącym

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Kredyty Ustawa Prawo Bankowe określa, że udzielanie kredytów i pożyczek należy do podstawowej działalności banków. Dotychczas brak jest oficjalnej wykładni różnic, jakie występują pod określeniem „bankowa pożyczka pieniężna” i „kredyt bankowy”. Poniższa specyfikacja tych różnic stanowi jedynie pró...

Marketing bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

ISTOTA, ZNACZENIE, DEFINICJE MARKETINGU BANKOWEGO Geneza i pojęcie marketingu. Jako kategoria ekonomiczna, marketing pojawił się w krajach o dobrze wykształconej gospodarce rynkowej umożliwiającej zaspokajanie bieżącego popytu, lecz także dysponującej wolnymi mocami wytwórczymi, zdolnymi do realiza...

Marketing bankowy - Polityka lokalizacji banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Istota marketingu bankowego Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego a zwłaszcza wzrost liczby banków, rozwój konkurencji między nimi, upowszechnianie wiedzy o usługach bankowych oraz zmiany kulturowe, polegające na coraz większej orientacji kredytowej społeczeństwa spowodowały wzrost zaintere...

Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego - Stopa rezerw...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1428

Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego Złożenia: stopa rezerw niezbędnych, czyli stosunek r = R/D = 0,2 istnieje nieograniczony popyt na kredyt kredytobiorcy korzystają z przyznawanych kredytów wyłącznie z rozliczeń bezgotówkowych. OPERACJ E BIERNE (depozyty) OPERACJE CZYNNE (kredyt...

Metody zarządzania ryzykiem kredytowym - Zdolność kredytowa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Metody zarządzania ryzykiem kredytowym Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy lub otoczenia gospodarczego. Finansowanie rozwoju dzięki ...