Mgr Emilia Stola - strona 13

Fundusze banku - Fundusze podstawowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1435

Sposób obliczania funduszy własnych Zgodnie z art. 126 prawa bankowego banki zobowiązane są posiadać w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego fundusze własne, dostosowane do skali prowadzonej działalności. Fundusze własne banku składają się z : fund uszy podstawowych , funduszy uzupełniaj...

Funkcje i cele nadzoru bankowego - Funkcja dyscyplinująca

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Nadzór bankowy - funkcje i cele Bankowość jest jedną z dziedzin gospodarki rynkowej, występującą w warunkach istotnego zakresu wolności przepływu kapitału i świadczenia usług, która jest przedmiotem regulacyjnej działalności ze strony państwa (czy ekonomicznej roli państwa w gospodarce). Pojęcie re...

Funkcje kapitału własnego - Wskaźnik koncentracji

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Funkcje kapitału własnego. Funkcja założycielska - posiadanie w niezbędnej wysokości kapitału jest warunkiem otrzymania zezwolenia na założenie banku. Kapitał ten stanowi zabezpieczenie bankowości 5.000.000 ECU. Funkcja regulatora działalności kredytowej - rozmiary akcji kredytowej sparametryzowan...

Gówne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku . W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i bankó...

Gospodarka finansowa NBP - fundusze Specjalne

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Gospodarka finansowa NBP Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. NBP dysponuje następującymi funduszami: fundusz statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku fundusz rezerwowy - jest tworzony z odpisów ...

Gwarancje bankowe - Beneficjent

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Gwarancje bankowe Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku dokonanie na zlecenie klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancje beneficjenta, jeżeli nie zrobi tego zleceniodawca. Strony umowy gwarancji bankowej. zleceniodawca - podmiot, na zlec enie, którego jest wystawiona gwarancja (kre...

Historia bankowości centralnej w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Historia bankowości centralnej w Polsce Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w...

Historyczny proces powstania banknotów - Kwit dłużny

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Historyczny proces powstania banknotów Bank jest pośrednikiem na rynku finansowym. Przedmiotem działania są transakcje pieniężne. „Spread” (marża odsetkowa) Celem działania banku jest osiągnięcie jak największej marży odsetkowej. Marża odsetkowa jest to różnica między ceną po jakiej bank kupuje ...

Instrumenty ekonomicznego odziaływania NBP na banki komercyjne

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: refinansowego redyskontowego lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: jest udzielany bankom posiadającym zdo...

Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz - Rezerwy obowią...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz (rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banków, stopa procentowa, operacje otwartego rynku) Polityka pieniężna jest to całokształt rozwiązań i działań podejmowanych w gospodarce narodowej w celu: Zaopatrzenia w środki pieniężne i kredyt jednostki ...