Mgr Czesław Kulesza - strona 2

note /search

Oskarżyciel posiłkowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1162

Oskarżyciel posiłkowy Oskarżycieli posiłkowych dzielimy na: oskarżyciel posiłkowy uboczny - który może występować w procesie karnym jedynie obok oskarżyciela publicznego. W tym przypadku uzyskanie przez pokrzywdzonego statusu strony ...

Oskarżyciel publiczny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 959

Oskarżyciel publiczny Oskarżyciel publiczny jest organem państwa powołanym do wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane skargą publiczną oraz przestępstwa prywatno-skargowe, gdzie interes społeczny wymaga objęcia. Poglądy dotyczące tego czy oskarżyciel jest w procesie karny...

Pojęcie i klasyfikacja procesu karnego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 672

1. Pojęcie, klasyfikacja i systematyka zasad procesu karnego Do systemu zasad postępowania karnego należą tylko te zasady, które dotyczą tylko tego postępowania a nie innych dziedzin prawa. Podział: Zasady w sensie dyrektywlanym - to dyrektywy/postulaty, przedstawiający wzorce na których ma być opa...

Pojęcie i podział przesłanek procesowych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1778

1. Pojęcie i podziały przesłanek procesowych przesłanki procesowe - inaczej zwane są warunkami dopuszczalności postępowania karnego, to określone w przepisach prawa karnego procesowego stany, od których uzależniona jest dopuszczalność ...

Pojęcie, rodzaje i cechy stron procesowych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

1. Pojęcie, rodzaje i cechy stron procesowych stroną procesową - nazywamy uczestnika procesu posiadającego interes prawny w korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu i wyposażonego w - prawa procesowego służące jego realizacji. Klasycznym podziałem stron procesowych jest ich podzia...

Postępowanie odwoławcze- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Rodzaje instancji odwoławczych organy wyższego rzędu, jeżeli umiejscowione są w obrębie tego samego układu ustrojowo- organizacyjnego organy będące ogniwami tej samej jednostki w sensie ustrojowo- organizacyjnym organy umiejscowione w ramach odrębnych układów ust. - org. instancje odwoławcze któ...

Obowiązek powiadomienia o przestępstwie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

Obowiązek powiadomienia o przestępstwie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jest przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego a więc podejrzenie zaistnienia czynu karalnego w trybie prywatnoskargowym nie ma zasady legalizmu i ścigania z urzędu gdyż sam pokrzywdzony nie jest obowi...

Obrońca- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

1. Obrońca Dwa różne poglądy dotyczące pozycji obrońcy w procesie karnym: obrońca jest pomocnikiem procesowym oskarżonego, gdyż pomaga oskarżonemu w wykonaniu jego prawa do obrony. Działać może tylko na jego korzyść, a niekorzystne dla oskarżonego są bezskuteczne(to właśnie odróżnia obrońcę od prz...

Postępowanie karne- odpowiedzi 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 644

I 1.Przeszukanie mieszkania: a)jest czynnością dowodową 2.Litis pendentio to: b)zawiłość sprawy c)negatywna przesłanka procesowa 3.Oskarżyciel posiłkowy: c)może występować jednocześnie w char świadka d)może ustanowić pełnomocnika 4.Orzeczeniem merytorycznym jest: b)oddalenie powództwa mery...

Postępowanie karne- odpowiedzi 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 868

II 1.W przedmiocie wniosku dowodowego decyduje na rozprawie: a)sąd postanowieniem b)przewodniczący składu zarządzeniem 2.Incompabilitias to: c)gwarancja niezawisłości sędziowskiej 3.Zamknięty przewód sadowy może być wznowiony: c)aż do ogłoszenia wyroku 4.O pozostawieniu środka odwoławczego b...