Mgr Benedykt Czaja

Fundusze zrównoważone

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagdaneinia takie jak: zbiór instrumentów finansowych zbudowany zarówno z akcji, jak i z instrumentów inwestycyjnych charakterystycznych dla portfeli papierów dłużnych, czyli np. bonów skarbowych czy obligacji. Jest to portfel dla osób akceptujących umiarkowane ryzyko i...

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Uprzywilejowane są one akcjami imiennymi. Uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw majątkowych wynikających z akcji (dywidendy, udziału w podziale masy likwidacyjnej), jak i praw niemajątkowych (korporacyjnych – prawo głosu).

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Portfel papierów wartościowych to zestaw różnych instrumentów finansowych wybranych z uwagi na zróżnicowaną reakcję ich cen na tendencje rynkowe. Portfel ten zawiera określoną liczbę składników o różnej stopie zwrotu i o różnym poziomie ry...

Henging

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Kontrakty futures (wystandaryzowane, notowane na giełdach, rozliczane codziennie (marking to market), depozyt zabezpieczający) Kontrakty forward (porozumienie klient-instytucja finansowa, rozlic...

Papiery wartościowe jako składniki portfeli inwestycyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Akcje określonej spółki mają jednakową wartość nominalną, są zbywalne, niepodzielne i przynoszą zmienne dochody. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy...

Portfel obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Obligacja – papier wartościowy rynku kapitałowego emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji) o cha...

Portfele instrumentów rynku pieniężnego na podstawie funduszy inwestyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Notatka poursza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pieniężny (money market) tworzą transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynności, mającymi z reguły charakter wierzycielski. Przyjmuje się, że termin wymagalności instrumentów rynku pieniężnego wynosi co najwyżej 1 rok. Podstawowym cel...

Portfele instrumentów rynku pieniężnego na podstawie funduszy inwestyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pieniężny (money market) – na rynku, tym przeprowadzane są transakcje przy wykorzystaniu instrumentów finansowych o terminie wymagalności nieprzekraczającym roku. Podstawowym celem, w jakim przeprowadzane są transakcje na rynku pieniężnym, j...

Portfele mieszane na podstawie funduszy emerytalnych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Fundusz inwestycyjny to instytucja pośrednictwa finansowego pełniąca na rynku kapitałowym specyficzną rolę polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych inwestorów w papiery wartościowe. FIZ- Emituje tylko ograniczoną liczbę udziałów, któr...

Portfele mieszane

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych- Fundusze inwestycyjne można klasyfikować w oparciu o różnorodne kryteria. W praktyce najczęściej stosuje się kryteria o charakterze prawnym i ekonomicznym. SFIO (Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte)-...