M. Łoboda - strona 2

Socjologiczne ujęcie kultury - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

W obrębie kaŜdej zbiorowości istnieje Socjologiczne ujęcie kultury • właściwy dla jej członków sposób Ŝycia • obowiązujący wzorzec działania i myślenia odróŜniający na zewnątrz daną zbiorowość od innych uniformizujący działanie i myślenie wewnątrz zbiorowości KULTURA Kultura sposób Ŝy...

Osobowość - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Co powoduje, Ŝe jednostka zachowuje się w określony sposób ? • cechy indywidualne (właściwości osobnicze) Osobowość Dr Mirosław Łoboda ZałoŜenie psychologii osobowości • środowisko (sytuacja) ZałoŜenie psychologii społecznej RóŜnice indywidualne Czym róŜnią się ludzie między sobą ? budo...

Podstawy Psychologii i Socjologii - postawy (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Postawy Postawy Składniki postawy 1. Komponent emocjonalny – reakcje emocjonalne na obiekt postawy 2. Komponent poznawczy – myśli i przekonania dotyczący obiektu postawy 3. Komponent behawioralny – • Postawy: deklaracje wyraŜające ocenę (+) lub (-) przedmiotów, ludzi i zdarzeń, odzwie...

Postrzeganie społeczne - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Percepcja (postrzeganie) Postrzeganie społeczne - proces organizowania i interpretowania swoich doznań zmysłowych przez jednostkę RóŜne osoby patrząc na tę samą rzecz mogą postrzegać ją inaczej. Dlaczego interesujemy się wyjaśnianiem zachowań innych ludzi ? Czynniki wpływające na percepcję ...

Psychologia i socjologia jako empiryczne nauki społeczne (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Psychologia i socjologia jako empiryczne nauki społeczne Psychologia • posługuje się metodą naukową • bada zachowania jednostek (osób) • bada procesy psychiczne zachodzące w ludziach Psychologia – bada zachowania • Zachowanie (behavior) – jest wyrazem przystosowywania się organizmów do śr...

Podstawy Psychologii i Socjologii - motywacja - omówienie (sem1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

2010-10-20 Motywacja – stan gotowości jednostki do podjęcia określonego działania Motywacja • motywacja – (łac. movere – poruszać się) • wszystkie organizmy żywe „poruszają się” w kierunku pewnych bodźców i działań oraz unikają innych (wg swoich upodobań lub awersji) • Teorie motywacji star...

Społeczność lokalna - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Spoleczność lokalna, zbiorowość terytorialna, kapitał społeczny, (sem I) Społeczność lokalna - zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, w której występują silne więzi wyn...

Podstawy psychologii i socjologii - wprowadzenie - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Wprowadzenie Podstawy psychologii i socjologii- wprowadzenie Podstawy - najważniejsze pojęcie, główne koncepcje, ogólny obraz dziedziny wiedzy. Psychologia - nauka badająca zachowania jednostek i ich procesy psychiczne Socjologia - nauka o społeczeńs...

Zachowanie jednostki - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Zachowanie jednostki, teza psychologii społecznej, wpływ i sytuacje społeczne Co powoduje, że jednostka zachowuje się w określony sposób?: *cechy indywidualne (właściwości osobnicze) *środowisko (sytuac...

Zbiorowość a grupa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Zbiorowość a grupa. Zbiorowość społeczna - zbiór osób zajmujących w danym czasie (trwale lub nie) daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać się mogą stosunki społeczne. Grupa - zbiorowość posiadająca strukturę społeczną, której ...