Ks. dr hab. Czesław Kustra - strona 3

Konstytucyjne systemy źródeł prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA: Konstytucja RP w preambule formułuje pryncypia prawa i zawiera w części artykułowanej wiele przepisów, które bezpośrednio explicite („dobitnie” „jasno”) i pośrednio implicite („zawile” „domyślnie” ) dotyczą stanowienia prawa. W szczególności jest to rozdział III...

Materia statutowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

Materia statutowa. Ustawowa materia statutowa obejmuje te wszystkie zagadnienia, które w ustawach zostały wskazane jako przedmiot obligatoryjnej bądź fakultatywnej regulacji statutowej. Za dopuszczalne uznać należy regulowanie w statucie także tych zagadnień proceduralnych , które w ustrojowych u...

Możliwość stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Możliwość stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum. W doktrynie i orzecznictwie na skutek braku wyraźnego rozstrzygnięcia ustawowego ten problem trzeba było rozstrzygnąć. Zdecydowana większość autorów opowiada się za niedopuszczalnością możliwości stanowienia prawa miejscowego w drodze r...

Nadzór nad legislacją administracyjną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3269

Nadzór nad legislacją administracyjną Nadzór jest zastosowaniem środków władczych polegających na doprowadzeniu do tego by stan faktyczny został ukształtowany zgodnie ze wzorem normatywnym. Zawsze obejmuje kontrolę. Nadzór nad legislacją adm. polega na sprawdzeniu wedle prawem określonych kryter...

Ogólne cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

Ogólne cechy aktów prawa miejscowego : - akty, których zakres obowiązywania ogranicza się do części terytorium państwa niezależnie od charakteru organu, który te akty stanowi. - akty stanowione przez organy lokalne i również niezależnie od charakteru tych aktów, a wiec czy moją one moc powszechn...

Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa . Punktem wyjścia jest Konstytucja. Kolejność jest następująca: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe , rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Okazuje się jednak, że ta kolejność nie jest bezwzględnie wiążąca. Coraz częście...

Procedura uchwałodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Procedura uchwałodawcza Inicjatywa uchwałodawcza: Tutaj przez inicjatywę uchwałodawczą należy rozumieć uprawnienie, a niekiedy obowiązek określonych podmiotów do przedkładania radzie, sejmikowi czyli organowi stanowiącemu projektów uregulowania określonych materii wraz z przedstawieniem skutków s...

Przesłanki stanowienia aktów porządkowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Przesłanki stanowienia aktów porządkowych Ustawodawca uzależnia stanowienie aktów porządkowych od łącznego spełnienia 3 przesłanek: a) dot. stanu prawnego i to przesłankę nazywa prof. Dąbek przesłanką obiektywną b) dot., stanu faktycznego - subiektywną c) dot., obszaru występowania zagrożenia- ...

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UE spowodowało, że prawo wspólnotowe stało się częścią polskiego systemu prawnego. Porządek prawny UE jest autonomiczny i odrębny od prawa międzynarodowego. Prawo wspólnotowe składa się z: prawa pierwotnego -obejmuje: a) umowy międzynarodowe tworzące wspólnotę europejską i...

Reguły redakcji aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Reguły redakcji aktów prawa miejscowego Nagłówek i tytuł aktu . Tytuł aktu musi zawierać, podobnie jak innych aktów normatywnych, określenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, datę ustanowienia aktu, tytuł aktu, czyli określenie jego przedmiotu, to określenie przedmiotu aktu musi być na t...