Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 84

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Factortame

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2793

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1990 Krlowa przeciw Minister Transportu, ex parte: Factortame Ltd i inni sprawa C-213/89 [1990] ECR I-2433 Tezy: Do sdw krajowych naley, w oparciu o zasad wsppracy wynikajc z art.5 [10] TWE, zapewnienie ochrony prawnej, ktr po...

Factortame III Brasserie du Pecheur - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 5 marca 1996 Brasserie du Pęcheur SA przeciw Bundesrepublik Deutschland oraz The Queen przeciw Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i inni sprawy łączone C-46/93 i C-48/93 [1996] ECR I-1029 Tezy: Zastosowanie zas...

Francovich - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1316

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 listopada 1991 Andrea Francovich, Daniela Bonifaci i inni przeciw Włochom sprawy łączone C-6/90 i C-9/90 [1991] ECR I-5357 Tezy: Przysługujące państwom członkowskim, do których adresowana jest dyrektywa, prawo wyboru spośród kilku ...

Handelsgesellschaft - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 17 grudnia 1970 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciw Einfuhr- und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel sprawa 11/70 [1970] ECR 1125 Tezy: Ważność przepisów wydanych przez instytucje wspólnotowe może by oceniana jedyni...

Orzecznictwo TSUE - wykaz

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej- wykaz 26/62 van Gend & Loos, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia system...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Simmenthal - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 9 marca 1978 Amministrazione della Finanze dello Stato przeciw Simmenthal SpA C-106/77 [1978] ECR 0629 Tezy: Trybuna uznaje wniosek o wydanie orzeczenia wstpnego na podstawie art.177 [234] TWE za wniesiony zgodnie z prawem, tak dugo jak ...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Van Gend en Loos - omówienie...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 5 lutego 1963 NV Algemene Transport en Expeditie Ondernemig van Gend & Loos przeciw Netherlands Inland Revenue Adminsitration sprawa C-26/62 [1963] ECR 0003 Tezy: Trybuna ma prawo wyda orzeczenie wstpne, jeeli tylko zadane pytanie do...

Gwarancja bankowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Gwarancja bankowa - pojęcie, charakter prawny, funkcje GWARANCJĄ BANKOWĄ - jt to jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, bank ten wykona ś...

Komis - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Umowa komisu - pojęcie, charakter prawny, funkcje UMOWA KOMISU → art. 765 KC przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży...

Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna jest spółką kapitałową o najbardziej złożonej strukturze spośród wszystkich spółek handlowych. Osobowość prawną nabywa z chwilą uzyskania wpisu do retestu handlowego, wskutek czego staje się podmiotem praw i obowiązków, posiada zdolność do czynności prawnych. jest w...