Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 63

Prognozowanie - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 763

Zadanie 1 Na podstawie Rocznika Statystycznego dobierz dwie serie danych do analizy poziomu średniego zmiennych, rozrzutu względem średniej oraz liniowej zależności jednej zmiennej od drugiej. Dane powinny być zebrane z minimum 20 okresów (stanów zmiennej). Dokonaj wizualizacji danych oraz przedsta...

Ewolucja koncepcji zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 910

Temat: Ewolucja koncepcji zarządzania. I. Systematyzacja dorobku teoretycznego nauk o organizacji i zarządzaniu. Początków nauki organizacji i zarządzania można się doszukiwać w XVIII wieku, epoce odkryć i wynalazków. Zaczęły wówczas ...

Funkcje pieniądza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Funkcje pieniądza Sprawy pieniężne nie są skomplikowane. Zasady, na których opierają się transakcje finansowe, są dość proste, zamieszanie wprowadzają zwykle przyćmiewające je szczegóły. Świat pieniądza, podobnie jak wiele innych dziedzin, ukształtował niezrozumiałe najczęściej dla laika zwyczaje ...

Konsument - Grupy produktów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Istota procesu postępowania konsumenta na rynku. „postępowanie konsumentów to .. „ ogół działań związanych z uzyskiwaniem , użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.” „postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy z...

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

ŚREDNIOWIECZNA MYŚL EKONOMICZNA Nowy układ społeczno - gospodarczy, jakim był feudalizm powstał po upadku Rzymu, gdzie migracja ludów (niewolników, poddanych, kolonów, żołnierzy) powodowała tworzenie się nowych państw. Punkt ciężkości Europy przeniósł się z obszarów śródziemnomorskich do środkowoeu...

Cnota i zmiany w jej pojęciu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

Cnota z greckiego arte lub z łaciny/ virtus/ jest to pozytywna cecha moralna, jest postrzegana jako trwała możliwość przestrzegania zasad moralnych. Cnota uważana jest przez różne koncepcje etyczne za najwyższe dobro. Składające się na nią cechy charakterologiczne budują ideał moralny człowieka, są ...

Arystoteles - filozofia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Filozofia Arystotelesa. I. Podział nauki: a) teoretyczne: · metafizyka – zajmuje się rzeczywistością nieobserwowalną, ponadzmysłową i najogólniejszymi własnościami wszystkich rzeczy; · fizyka. b) praktyczne: · etyka · polityka · ekonomia · medycyna. c) wiedza wytwórcza * Logika nie była uzna...

Ujawnianie informacji o środkach trwałych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

Sposób ujawniania środka trwałego w sprawozdaniach finansowych bilans - aktywa trwałe itd rachunek zysków i strat - amortyzacja w wariancie porównawczym, pozostałe przychody i koszty operacyjne - zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; rach przepływów pieniężnych - działalność inwest...

Europejski Bank Centralny - Rada Prezesów Rada Prezesów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rada Prezesów Rada Prezesów jest najwyższym organem decyzyjnym Europejskiego Banku Centralnego. Składa się z sześciu członków Zarządu oraz z prezesów 12 banków centralnych krajów strefy euro. Na jej czele zasiada prezes EBC. Głównym zadaniem Rady ...

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pracy cechują duże przepływy osób między bezrobociem, zatrudnieniem i biernością zawodową. Źle funkcjonujący rynek pracy cechuje mała liczba rozstań z pracą i niewiele nowych umów o pracę. ). Dynamiczny rynek pracy to – wręcz przeciwnie – li...