Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 50

Fuzje i przejęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

FUZJE I PRZEJECIA NAJNOWSZY TREND W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Fuzje i przejęcia wykorzystywane są przez firmy w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych i finansowych. Oznaczają łączenie się dwóch zasadniczo odmiennych systemów organizacyjnych, o zróżnicowanej kulturze i systemie wartości. Dla...

Funkcja NPV i IRR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

Funkcja NPV Funkcja oblicza zdyskontowaną wartość netto serii różnych przepływów gotówkowych dla danej stopy dyskontowej. Składnia NPV(stopa ; wartość1 ; wartość2 ; ...) Stopa stopa dyskontowa stała we wszystkich okresach. Wartość1, wart...

INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

INSTRUMENTY POCHODNE derywaty W Polsce mówi się, że są to prawa pochodne. Jest to umowa stron stwierdzająca wzajemne roszczenia bądź zobowiązanie dostawy w przyszłości po z góry określonej cenie. Cena instrumentu pochodnego zależy od ceny instrumentu bazowego.

Organizacja polskiego rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Organizacja polskiego rynku kapitałowego - system WARSET giełdy znane były już w starożytności, giełdy kapitałowe powstały z giełd pieniężnych, w rozwiniętej postaci giełdy kapitałowe powstały w Holandii - 1531r. sformalizowana giełda Antwerpia, ...

Papiery wartościowe - Obligacje emisyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Papier wartościowy - dokument potwierdzający prawa inkorporowane. Papiery dłużne, udziałowe, instrumenty pochodne. PAPIERY DŁUŻNE: Obligacje - zobowiązanie, wierzytelność, dokument stwierdzający niedokładną wierzytelność, zobowiązanie emitenta względem nabywcy. Ustawa o obrocie publicznym określ...

RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA Gospodarkę dzielimy na sferę realną i finansową. RYNEK Realny Finansowy dóbr i usług czynniki konsumpcyjnych produkcji pracy rzeczowych śr. rzeczowych śr. trwałych obrotowych pieniężny kapitałowy pieniądza pracy krajowego walutowy wkładów kredytów pozabankowych pa...

Rynek kapitałowy i jego segmenty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1246

Rynek kapitałowy i jego segmenty W związku z określeniem charakteru transakcji finansowych, jakie mieszczą się w obrębie definicji rynku kapitałowego, w literaturze przedmiotu można spotkać kilka ujęć w odniesieniu do jego zakresu pojęciowego: sensu  largo:  rynek  kapitałowy  stanowi  funkcjonaln...

Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego Współczesna gospodarka rynkowa to system połączonych rynków, których wspólną cechą jest występowanie popytu, podaży i ceny. Jednak już samo pojęcie rynku może być rozpatrywane wieloaspektowo, tzn. w kategoriach: historycznej (technicznej): miejsce, g...

Segment papierów udziałowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Segment papierów udziałowych dzieli się na 3 rynki: 1.podstawowy, 2. równoległy 3. wolny. Najważniejsze kryteria to: wysokość kapitału, wysokość zysków, rozproszenie akcji. Na rynku podstawowym notowane są najlepsze akcje; na

ZMIENNOŚĆ KURSU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

ZMIENNOŚĆ KURSU Analiza techniczna - metody diagnozowania (jak się kursy zachowywały w przeszłości) i prognozowania (jak się zmienią w przyszłości). Założenia analizy technicznej: Kt = f(Kt-1; Kt-2; Kt-3; ...) - jeżeli znamy kursy wcz...