Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 49

Umowa o pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Umowa o pracę. Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną konsensualną, zobowiązującą, odpłatną. Dochodzi do skutku, gdy obie strony złożą zgodne oświadczenie woli określające rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenie za pracę. Charakter zobowiązaniowy umowy o pracę polega na tym...

Umowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Wstęp Najważniejszą postacią czynności prawnych jest umowa, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie wymiany lub współpracy ekonomicznej. Umowa jest źródłem stosunku prawnego i podstawowym wyznacznikiem jego treści, co oznacza, że zawiązany stosunek prawny określa nie tylko treść umowy, ale...

Wady oświadczenia woli

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Wady oświadczenia woli Oświadczenie woli dzieli się na wewnętrzny akt woli i jego uzewnętrznienie. Wadą oświadczenia woli jest taka nieprawidłowość albo wewnętrzna albo zewnętrzna, która spowodowała niezgodność aktu woli z jego przejawem. Kodeks cywilny wyróżnia następujące wady oświadczenia woli...

Wspólne wartości Unii Europejskiej. Charakterystyka filarów UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Wspólne wartości Unii Europejskiej ZASADY (wspólne dla państw członkowskich): Wolności Zasada wolności ma szczególne znaczenie w sferze rynku wew. leżąc u podstaw wszystkich jego wolności: *swobody przepływu towarów i osób *swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług swob...

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 273

Pojęcia związane z prawem cywilnym Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi - w danej sprawie podmiotami prawa. Klauzula generalna to przepis prawny, który przez użycie ogólnych pojęć, podlegających ocenie organu stosującego pr...

Zasady ogólne k.p.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Zasady ogólne k.p.a. a czynności procesowe postępowania administracyjnego Zasady ogólne k.p.a. i ich podział. Lista zasad ogólnych postępowania administracyjnego wyróżnionych w doktrynie nie jest jednakowa u różnych autorów. W wyniku nowelizacji z 1980 r. zasady ogólne zostały w systematyce k.p.a. ...

Zawieranie umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Zawieranie umów Umowa jest czynnością prawną, potrzebne są do niej 2 zgodne oświadczenia woli. Rodzaje umów: I. nazwana - każda umowa regulowana przez k.c. nienazwana - treść umowy nie odpowiada żadnej z umów nazwanych ani nie zawiera żad...

Zgaśnięcie zobowiązań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Zgaśniecie zobowiązań: normalnie, gdy zostanie zobowiązanie wykonane dłużnik nie chce świadczyć, nie spełnia danego świadczenia ale jest świadczenie zastępcze - zapłata odszkodowania też powodują wygaśnięcie zobowiązań. Złożenie do depozytu s...

Alternatywne teorie firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa koncepcji celów maksymalizacji zysku, wielkości krańcowych, optymalizacji i racjonalności. Pojęcie przedsiębiorstwa jako koalicji wg modelu behawiorystycznego (H.A. Simon, J.G. March, R.M. Cyest) Potencjalne cele przedsiębiorstwa, tzw. gradacja celów ...

FACTORING WŁAŚCIWY

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

FACTORING WŁAŚCIWY Przy factoringu właściwym (pełnym) ryzyko niewypłacalności ciąży na factorze. W takiej postaci factoringu, obok funkcji finansowania i funkcji usługowych, factor pełni także funkcje gwarancyjne (del credere). Funkcja ta umożliwia zabezpieczenie przedsiębiorcy, który sprzedał lub ...