Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 41

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1064

FINANSE PUBLICZNE Podstawy finansów publicznych Publiczny system finansowy i jego miejsce w systemie ekonomicznym państwa Funkcje państwa w gospodarce rynkowej Specyfika wyboru dóbr publicznych Formy organizacyjne funkcjonujące w finansach publicznych Definicja finansów publicznych Funkcje fi...

Cechy gospodarki rynkowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: dominacją prywatnej własności czynników produkcji rynkową alokacją zasobów gospodarczych. Dominacja prywatnej własności czynników produkcji W gospodarce rynkowej czynniki produkcji w zdecydowanej większości są przedmiotem własności...

Czynniki popytu i podaży, elastyczność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 966

Popyt - ilość dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym okresie po danych cenach. Ilość dobra którą nabywcy chcą kupić po danej cenie nazywa się ilością żądaną. W normalnych warunkach zachodzi ujemna relacja pomiędzy ceną a ilością towaru (Cena towaru wzrasta to ilość sprzedana maleje i na od...

Doskonała konkurencja - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

(1) Założenie jednorodności produktu. Produkty każdego z producentów są identyczne. Każdy z wielu producen­tów sprzedaje dokładnie taki sam produkt. Równocześnie kupujący traktują i oceniają produkty oferowane przez wielu producentów jako identyczne ­kupujący nie odnosi żadnej korzyści z wyboru spr...

Formy porozumień monopolistycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2324

Typowe formy porozumień monopolistycznych. Monopol jest strukturą rynku w której jedna firma opanowywuje cały rynek. Jest to całkowite przeciwieństwo konkurencji. Jest to struktura rynku w której firma nie napotyka presji konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw. Monopol istnieje dzięki bariero...

Gospodarowanie i krzywa możliwości produkcyjnych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Gospodarowanie nie jest jednorazowe - jest czynnością ciągłą. Dlatego mówi się o procesie gospodarowania. Między sferami procesu gospodarowania istnieją różnorodne powiązania. Aby produkty mogły stać się przedmiotem wymiany, musi powstać nadwyżka tych produktów ponad własne potrzeby wytwórców. Pod...

Granica możliwości produkcyjnych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1533

Pojęcie ekonomii i jej podział. Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu czyli podejmowaniu decyzji w jaki sposób wykorzystać ograniczone zasoby do zaspokojenia jak największej ilości nieograniczonych potrzeb. Ekonomia dzieli się na dwie gałęzie: Mikroekonomia bada proces gospodarowania z punktu widz...

Konsument - preferencje, decyzje, wybory konsumenckie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 560

Konsument - każdy, kto dla zaspokojenia swoich potrzeb zużywa, czyli konsumuje określone dobra czy usługi. (na drodze zakupu, przeznaczając na to swoje środki pieniężne - dochody). Koszyk konsumpcji - przedmiot wyboru konsumenta - kompletna, zamknięta lista dóbr i usług wybieranych przez konsumenta...

Koszty, popyt i podaż na pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

1. Izokoszty. To krzywe obrazujące różne kombinacje czynników wytwórczych jakie mogą być zaangażowane do produkcji przy danym poziomie ich cen i wielkości budżetu producenta. Każdemu poziomowi produkcji odpowiada inna izokoszta , przy czym wzrost poziomu produkcji przesuwa izokoszty w kierunku na p...

Leasing a kredyt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

Leasing i kredyt jako alternatywne sposoby finansowania inwestycji-porównanie opłacalności Cechą charakterystyczną leasingu, wyróżniającą tę formę finansowania inwestycji od innych dostępnych sposobów, jest udostępnienie środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Rozpatrzmy dwa warianty finansow...