Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 101

Bezpośrednia i poś_rednia działalność w handlu zagranicznym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Podstawowe strategie wejścia na rynki zagraniczne: - pośredni - eksport bezpośredni - licencjonowanie - franchising - joint venture - inwestycje bezpośrednie (własne przedsiębiorstwo produkcyjne za granicą) Sposoby wejścia na rynki zagraniczne: transakcje handlowe (eksport lub import bezpośr...

Faktoring - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Faktoring (istota transakcji podstawy prawne): Faktoring jest to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie/finansowaniu wierzytelności: - należnych od odbiorców, - powstałych w obrocie gospodarczym, - udokum...

Fotfaiting - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Forfaitysta - eksporter 1, 3, 5 Dłużnik forfaitingowy - importer 2, 6, 7 4 Forfaiter - instytucja forfaitingowa 8 Bank importera Podpisanie kontraktu handlowego Podpisanie umowy forfaitingowej Dostawa towarów dla importera Bank importera poręcza weksel importerowi Importer przekazuje weksel e...

Franchising - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Franchising Franchising polega na udostępnieniu przez jedną stronę (franczyzodawcę) drugiej stronie (franczyzobiorcy) praw do korzystania ze znaku towarowego lub usługowego, procedury produkcji i rozwiązania organizacyjnego oraz nazwy handlowej przez cały czas obowiązywania umowy franchisingowej. U...

Przykładowe pytania na egzamin - etyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3626

Test jednokrotnego wyboru: Przedmiotem materialnym etyki są: czyny Czyn jest to: rozumne i wolne działanie człowieka Bioetyka jest przykładem: etyki stosowanej Wśród rodzajów dóbr można wymienić: przyjemnościowe, użytecznościowe, godziwe Zamierzony skutek działania: jest zawsze skutkiem przewid...

Etyka - skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1904

Żeby skoncentrować się na jakieś dziedzinie podajemy jej: -przedmiot -cel -metodę Przedmiot etyki: Dobro i zło przedmiot materialny - to co etyka bada - ludzkie działania. Ocena zamiaru działania człowieka. Ludzkie działanie: -rozumne -wolne Czyn dobry - pozytywna wartość moralna Czyn zły ...

Deficyt budżetowy - różnica między przychodami, a wydatkami.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Deficyt budżetowy- różnica między przychodami a wydatkami rządu; przyrost długu Trudności z pomiarem deficytu: a) Metodologiczne - Inflacja- jeżeli przez dłuższy czas jest dodatnia inflacja to deficyt jest przeszacowany. Jeżeli dług wzrasta tyle samo, co inflacja to: ΔB/B = Π ΔB= ΠB (dług nie z...

Definicja makroekonomii - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Makroekonomia zajmuje się opisem i analizą zjawisk życia gospodarczego oraz funkcjonowaniem gospodarki jako całości (analizuje sposób jej działania z uwzględnieniem relacji rynku państwa); odpowiada na pytania: - co określa ogólny poziom cen oraz stopę inflacji - co określa poziom produkcji krajow...

Indeksy cenowe - wstęp

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

Indeksy cenowe pokazują jak średnio zmieniają się ceny w danym okresie. a) Deflator PKB- pokazuje jak zmieniły się ceny wchodzące do PKB, urealnia PKB; Deflator PKB = (PKB nominalne : PKB realne) * 100% b) Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI)- wskaź...

Konsumpcja według Keynesa - omówienie zagadnienia.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

Konsumpcja wg Keynesa Keynes głosił trzy postulaty na temat konsumpcji: a) Krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) jest stała, nie zależy od dochodu, a jej wartość należy do przedziału . KSK określa jaka część dodatkowego ...