Dydaktyka ogólna cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dydaktyka ogólna cz.2 - strona 1 Dydaktyka ogólna cz.2 - strona 2 Dydaktyka ogólna cz.2 - strona 3

Fragment notatki:Tematy, jakie zostały poruszone podczas wykładów to m.in.: system dydaktyczny wg Jana Fryderyka Herbarta, apercepcja, poznanie bezpośrednie, poznanie pośrednie, szkoła tradycyjna herbartowska, orientacje dydaktyczne, trzy typy teorii psychologicznych, interioryzacja, 3 aspekty personalizacji wiedzy.

SYSTEM DYDAKTYCZNY
Wg Jana Fryderyka Herbarta (1776-1841) - był niemieckim filozofem, psychologiem, pedagogiem. To on unaukowił dydaktykę. System pedagogiczny stanowi integralną część z jego filozofią. Metafizyczna filozofia Herbarta zakładała istnienie duszy, jako czegoś stałego i niezmiennego. Tworem duszy są masy wyobrażeń. One są stale w ruchu, stanowią źródło całego naszego życia psychicznego (wola, myślenie, uczucia). Ten ruch odbywa się zgodnie z prawami matematyki i mechaniki. Masy wyobrażeń składać się miały ze splotów wyobrażeń. Sploty to są elementy niepodzielne. Są też wyobrażenia luźne, które nie są jeszcze dość splecione, usystematyzowane. Przyswajanie nowych wyobrażeń, czyli apercepcja polegać miała na włączaniu i do już posiadanych mas, mas wyobrażeń inaczej zwanymi masami apercepcyjnymi. Wyobrażenie rzeczy, to tyle co sploty ich cech. Za główny cel wychowania i kształcenia uważał Herbart ukształtowanie moralnego charakteru, czemu miała służyć karność, kierowanie dziećmi oraz nauczanie wychowujące.
Mówiąc o nauczaniu wychowującym chciał podkreślić, że wychowania nie da się oddzielić od nauczania. Charakter i wola rozwijają się równocześnie z rozumem. Wartość tego nauczania wychowującego polega nie tyle na przekazywaniu wiedzy uczniom, ile raczej na łączeniu, wiązaniu jej z rozwojem woli i uczuć.
Skutecznemu nauczaniu wychowującemu służy także rozwijanie u uczniów wszechstronnych zainteresowań. Uczenie się polega na dynamizowaniu, bogaceniu mas apercepcyjnych. Bez tego zdynamizowania, wzbogacenia nic nie możemy przyswoić.
Herbart opracował przepis postępowania nauczyciela. Jego droga biegnie poprzez 4 stopnie, etapy nauczania (formalne)
Jasność kojarzenie
system metoda
Nauczanie jeśli ma być skuteczne musi obejmować te uniwersalne ogniwa, w tym ustalonym porządku. Warunkiem skutecznego nauczania jest racjonalny podział treści, na starannie przemyślane jednostki metodyczne oraz na takie, aby podkreślić ich uniwersalny charakter nadano im nazwę „formalne”.
Wilhelm Rejn nadał stopniom formalnym inne nazwy:
przygotowanie
podanie
powiązanie
zebranie
zastosowanie
Określają, co i kiedy powinien robić nauczyciel na każdej lekcji, bez względu na przedmiot i poziom nauczania.
Każdemu ze stopni formalnych nauczania odpowiada w opracowaniu Herbarta stopień formalny przyswajania treści.
Stopnie formalne - PRZYSWAJANIE
Stopnie formalne - NAUCZANIE
Zgłębianie spoczywające - na tym etapie ma miejsce pierwszy kontakt ucznia z nowymi wiadomościami.
Zgłębianie postępujące - zdynamizowanie masy apercepcyjnej, ponieważ uczeń niejako wędruje intelektem między już posiadanymi, a nowymi wiadomościami.
Ogarnianie spoczywające

(…)

… ustalonego porządku wyznaczonego przez stopnie formalne. W myśl tego porządku, to nauczyciel był osobą wiodącą w nauczaniu. Uczniowie natomiast mieli uważać na lekcji.
SZKOŁA TRADYCYJNA, HERBARTOWSKA
- system klasowo-lekcyjny
- podział treści na przedmioty
- wiedza podawana przez nauczyciela
- uczniowie są pasywni
- uczniowie nie decydują o treści nauczania
- przymus przyswajania treści
- częsta kontrola…

preferowanie metod służących podawaniu uczniowi gotowej wiedzy
traktowanie myślenia jako incydentu w procesie kształcenia
niedostateczne eksponowanie i uwzględnianie zainteresowań poznawczych uczniów oderwanie treści i procesu kształcenia od życia i rzeczywistych potrzeb społecznych
ZWIĄZEK NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ Z ROZWOJEM - ORIENTACJ E DYDAKTYCZNE
ORIENTACJE DYDAKTYCZNE
Sposoby myślenia o kształceniu…
… do efektywnego funkcjonowania w warunkach, w których szkoła nie jest w stanie przewidzieć ze względu na charakter zmian w kulturze.
Troska o ucznia nakazuje wyposażyć go w uniwersalne narzędzia przydatne do wielu nieprzewidywalnych sytuacji, jakie uczeń napotka w tym bezkresnym oceanie kultury.
Należy postawić na uniwersalizm wiadomości.
BRUNER Nawiązuje do ludzi pierwotnych. Obserwujemy zachowania polegające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz