Dydaktyka ogólna cz.1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 8085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dydaktyka ogólna cz.1 - strona 1 Dydaktyka ogólna cz.1 - strona 2 Dydaktyka ogólna cz.1 - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot wykładany przez dr Urszulę Dernowska na Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

Notatka zawiera informacje takie jak: pojęcie informacji dydaktycznej, romantyzm- naturalizm pedagogiczny, indeterminizm środowiskowy, transmisja kulturowa- behawioryzm, progresywizm.
Dodatkowo można znaleźć: poglądy Herberta i Deweya, poznanie, konstruktywizm, Wygotzki- pojęcie strefy najbliższego rozwoju.

A także: interioryzacja, Jerome S. Bruner, metafora uprzywilejowania, strategie nauczania, personalizacja wiedzy, Scaffolding, style nauczania na podstawie Flandersa.

Pojęcie orientacji dydaktycznej
Orientacja dydaktyczna - sposoby myślenia o kształceniu. Tworzą się w wyniku prób odpowiadania na fundamentalne pytania.
Pytaniem kształtującym orientacje dydaktyczne jest o związek miedzy nauczaniem, a uczeniem się i rozwojem. Są warunkiem typologizowania - jest to typologia, a nie klasyfikacja.
Nauczanie jest procesem zewnętrznym.
Rozwój jest procesem wewnętrznym. Powstaje pytanie - co pierwotne, a co wtórne?
Cechy charakterystyczne każdej omówionej orientacji:
TRZY TYPY TEORII PSYCHOLOGICZNYCH
Te teorie wyrosły na gruncie pytania o związek uczenia się, nauczania i rozwoju. Są to główne nurty myślenia psychologicznego i pedagogicznego, proponujące odmienne koncepcje rozwoju dziecka i odmienne sposoby kształcenia jednostki.
ROMANTYZM - NATURALIZM PEDAGOGICZNY
To nurt zapoczątkowany przez Rousseau. Reprezentowany przez Marię Monte-Sari. Romantycy analizując rozwój dziecka posługują się metaforą fizycznego, organicznego wzrostu rośliny lub zwierzęcia. Wszystko, to co jest wewnątrz osobnika, wszelkie cechy, które mogą się pojawić jest determinowane genetycznie (są zapisane w genotypie). Romantyzm eksponuje, to co jest osobiste, jednostkowe, niepowtarzalne, to że każdy jest jedyny w swoim rodzaju, a także wolność. To rozwój jest pierwotny wobec nauczania, oznacza to, że rozwój jest procesem naturalnym, procesem, który nie jest modyfikowany z zewnątrz. Nie sposób tym procesem manipulować. Sam w sobie jest czymś bardzo cennym, wartościowym, pojmowany jako cudowny dar natury, który trzeba chronić przed czynnikami zakłócającymi. To nauczyciel ma chronić przed tymi czynnikami. Potrzeby dziecka wg romantyków rozwijają się wraz z wiekiem, więc nie można dziecka do czegokolwiek zmuszać. Trzeba dopasować działania pedagogiczne do rozwój dziecka. Rozwój dziecka ma swój automatyzm. Dziecko nie może być determinowane przez środowisko.
INDETERMINIZM ŚRODOWISKOWY - eksponują wolność, szanowanie każdej indywidualności. Zwolennicy orientacji indywidualistycznej negowali prospektywny, a więc przewidywalny charakter celów.
W nauczaniu najpierw musi pokazać się zainteresowanie, a dopiero dopasować nauczanie.
TRANSMISJA KULTUROWA - BEHAWIORYZM to koncepcja rozpatrująca rozwój dziecka poprzez metaforę maszyny (maszyna - umysł dziecka). Tę maszynę możemy programować, tym kim człowiek będzie, zależy od tego, jak zaprogramujemy maszynę. Dzieci są w stanie uczyć się, tylko dzięki wskazówkom nauczyciela wyposażonego w system kar i nagród (to ma silny związek z empiryzmem - człowiek rodzi się jako czysta tablica, a więc kształtuje nas środowisko).
Pojawia się determinizm środowiskowy. Możemy manipulować rozwojem, zmieniając środowisko, w którym człowiek żyje. Rozwój utożsamiany z środowiskowo-determinowanym uczeniem. To uczenie się jest pojmowane w kategoriach behawiorystycznych. To właśnie

(…)

… - zachowanie nauczyciela komunikuje uczniom jak powinni się w danej sytuacji zachować (głośne myślenie)
5) Prowokowanie uczniów do samodzielnego sformułowania wskazówek dotyczących możliwości rozwiązania problemu (zachęcania uczniów do tego aby dzielili się spostrzeżeniami)
Komunikacja interpersonalna w procesie kształcenia
Proces edukacji dokonuje się głównie w procesie komunikacji. Kształcenie jest formą…
… sam coś odkrywa, gdy ucząca się osoba dociera sama do nowych znajomości.
Pośrednie - uczący się podmiot poznaje za pośrednictwem kogoś lub czegoś.
Nauczanie w systemie Herbarta zakłada poznanie pośrednie. Oznacza to, że uczeń nie uczył się, jak uczyć. Miał wiedzę podaną „na tacy” przez nauczyciela. Uczeń był całkowicie zdany na nauczyciela. Charakterystyczną cechą dydaktyki Herbertowskiej było wprowadzenie ustalonego porządku wyznaczonego przez stopnie formalne. W myśl tego porządku, to nauczyciel był osobą wiodącą w nauczaniu. Uczniowie natomiast mieli uważać na lekcji.
SZKOŁA TRADYCYJNA, HERBARTOWSKA
- system klasowo-lekcyjny
- podział treści na przedmioty
- wiedza podawana przez nauczyciela
- uczniowie są pasywni
- uczniowie nie decydują o treści nauczania
- przymus przyswajania treści
- częsta kontrola wyników nauczania
- współzawodnictwo, rywalizacja miedzy uczniami
- słaby nacisk na samorzutną pracę ucznia - szkoła to jedyne miejsce pracy ucznia
Dydaktyka Herbertowska stała się przedmiotem krytyki.
WADY:
Wychowanie powierzchowne, oparte na represji, zakazach, nakazach
werbalizm - nauczanie oparte na słowie, bez angażowania innych zmysłów
encyklopedyzm - uczeń nie umiał skorzystać z wiedzy
preferowanie metod służących podawaniu uczniowi gotowej wiedzy
traktowanie myślenia jako incydentu w procesie kształcenia
niedostateczne eksponowanie i uwzględnianie zainteresowań poznawczych uczniów oderwanie treści i procesu kształcenia od życia i rzeczywistych potrzeb społecznych
DEWEY PREKURSOR KONSTRUKTYWIZMU Konstruktywizm - trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czym jest konstruktywizm, obejmuje liczne…
… Interlokutora na drugiej osobie
są wstanie skoordynować oba te wymiary (własna perspektywa i rozmówcy)
Centracja Interpersonalna (ego centryzm (brak umiejętności w chodzenia w skórę innego człowieka))
Decentracja (zdolność przyjmowania punktu widzenia innych osób)
Zdolności jednostki do Centracji i Denentracji stały się kryterium dwóch odrębnych wzorów czynności komunikacyjnych.
Wyróżniano:
partnerski styl…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz