Dr Wojciech Robaczyński

note /search

Prawo gospodarcze - wykłady - Podmiot gospodarczy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2373

...Formy prowadzenia działalności określają: przepisy kodeksu handlowego, przepisy kodeksu cywilnego, inne akty normatywne (ok. 800), np. ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, rzemiośle, partiach politycznych, związkach zawodowych, itd. Każdy podmiot gospodarczy powinien mi...

Prawo cywilne, umowy - wykład I, II

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1813

in. zagadnienia takie jak: swoboda decyzji o zawarciu umowy, swoboda wyboru kontrahenta, swoboda w zakresie ustalenia treści umowy, umowa nazwana, sposoby zawierania umów. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przedstawicielstwo, umowa przedwstępna, negocjacje, przetarg, aukcja, ...

Prawo cywilne, umowy - wykład VI, VII

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2534

in. zagadnienia takie jak: sprzedaż z zastrzeżeniem własności, sprzedaż na prośbę, prawo pierwokupu, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowa hotelowa, umowa sprzedaży, formy umowy sprzeda...

Prawo cywilne - zobowiązania umów część szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3276

in. zagadnienia takie jak: rodzaje umów, sprzedaż, zamiana, darowizna, kontraktacja, najem, dzierżawa, użyczenie, leasing, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło, umowa przechowania, umowa składu. Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: umowa komisu, umowa sped...

Prawo cywilne - rodzaje umów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3311

...sprzedaż (emptio-venditio) : -sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy i wydania rzeczy , a kupujący do zapłaty ceny i odebrania rzeczy - forma pisemna (ad probationem) - przy wartości większej niż 2 000 zł - forma notarialna - sprzedaż nieruchomości , użytkowanie w...

Prawo cywilne, umowy - wykład IV

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

in. zagadnienia takie jak: wykonywanie umów, terminy wykonania umowy, sposób wykonywania umowy, odstępstwa od zasady pacta sunt servanda, ingerencja sądu w treść umowy, waloryzacja umowna, odsetki a umowa. WYKONYWANIE UMÓW Art. 354. § 1. Dłużn...

Prawo cywilne, umowy - wykład V

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1785

in. zagadnienia takie jak: odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, . istnienie ważnego zobowiązania, nie wykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania, zwłoka dłużnika, zwłoka wierzyciela, szkoda po stronie wierzyciela, wina po stronie dłużnika, związek przyczynowy pom...

Prawo cywilne - opracowanie (umowy)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3801

in. zagadnienia takie jak: sposoby zawierania umów, rodzaje umów, umowy o świadczenie usług, umowy o korzystanie z rzeczy, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, rodzaje osób prawnych, prawa rzeczowe, solidarność dłużników, bezpodstawne wzbogacenie. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓWOferta, przetarg...

Prawo cywilne - główne zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1701

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW Oferta, przetarg, rokowania, umowa przedwstępna OFERTA To propozycja zawarcia oznaczonej umowy. Składający to – oferent, adresat to – oblat. Oferta jest oświadczeniem woli oferenta ( jednostronna czynność prawna), zawierająca istotne postanowienia umowy – które przesąd...