Dr Wojciech Matuszewski

note /search

Jednostki sektora finansow publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1519

Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach publicznych, art. 8 – 32: • Jednostki budżetowe • Dochody własne (tylko    w  dwóch  rodzajach  jednostek  budżetowych) • Samorządowe zakłady budżetowe • Państwowe fundusze celowe • Agencje wykonawcze • Instytucje gospodarki budżetowej Ustawa z ...

Budżet państwa - pojecie, charakter prawny, zasady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4214

Budżet państwa Budżet państ  Pojęcie budżetu państwa i jego prawny charakter specyficzny akt prawny przyjmowany w odpowiednim trybie,  zakładającym udział Parlamentu w jego zatwierdzaniu  Relacje między budżetem państwa a ustawą  budżetową budżet jako plan dochodów i wydatków zawarty jest w ustaw...

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1820

art. 211 u.f.p.: 1. Budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego  jest  rocznym  planem  dochodów  i  wydatków  oraz  przychodów i rozchodów tej jednostki. 2. Budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego  jest  uchwalany na rok budżetowy. 3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 4. Uchwała budże...

Dług publiczny państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

Dług publiczny a deficyt budżetowy  Deficyt  budżetu:  Deficyt  budżetu  przewaga  wydatków  budżetu  nad  dochodami,  dotyczy  budżetu  w  danym  roku  budżetowym  Dług  publiczny:  Dług  publiczn suma  zobowiązań,  będąca  efektem  kumulowania  się  deficytów  budżetowych  w  poszczególnych lat...

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

Przepisy prawne określające źródła dochodów j.s.t. w Polsce  Konstytucja RP  – art. 167, 168  Europejska Karta Samorządu Lokalnego    Ustanowiona przez państwa członkowskie Rady Europy w dniu 15 X 1985 r.      w Str...

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1134

Subwencje z budżetu państwa  przekazywane w celu wyrównania dysproporcji  dochodowych pomiędzy j.s.t.  przekazywane są w oparciu o zobiektywizowane  kryteria  brak uznaniowości przy przekazywaniu subwencji  są wyrażone za pomocą wzorów matematycznych Konstrukcja subwencji ogólnej część subwencj...

Tryb uchwalania budżetu państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1778

Tryb uchwalania budżetu  państwa. Wykonywanie i kontrola  wykonania budżetu państwa. •procedura właściwa dla uchwalania  ustaw •zawiera ona jednak odstępstwa od  zwykłego trybu ustawodawczego Inicjatywa ustawodawcza • Ustawy: art. 118 Konstytucji RP: posłowie, Senat,  Prezydent Rzeczypospolitej, Ra...

Cyrkulacja kapitału

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2359

Cyrkulacja kapitału Kapitał to prywatnie posiadane środki produkcji. Właściciel kapitału -kapitalista, przedsiębiorca. Kapitał ma postać rzeczową i postać pieniężną. Postac rzeczowa to środki pracy, przedmioty pracy - surowce, postać gotowa, jeszcze niesprzedana, siła robocza. Postac pieniężna kap...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 2443

WPROWADZENIE DO EKONOMII. PRZEDMIOT EKONOMII- zasoby, rzadkość, krzywa transformacji. EKONOMIA - jest nauką o procesach gospodarczych, tzn. procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokojenia potrzeb ludzkich. Stara się ona wykrywać i opisywać pewne ogólne prawidłowości rządząc...

Opracowane zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 3542
Wyświetleń: 4522

Towar to: A. każde dobro ekonomiczne B. kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej C. każdy produkt o wartości użytkowej Swobodny dopływ kapitału i siły roboczej do każdej dziedziny gospodarki / w warunkach wolnej konkurencji/ prowadzi do: A. wzrostu zatrudnienia B. wzrostu stopy amo...