Dr Witold Stanisław Gradoń

note /search

Bank centralny- wykład - bank emisyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1351

WYKŁAD 2 Narodowy Bank Polski Centralny bank Polski Instytucja państwowa posiadająca osobowość prawną nie podlega jednak wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych Obszarem działalności NBP jest terytorium RP Siedzibą NBP jest Warszawa Kapitał NBP należy do państwa NBP jest wyposażony w ...

Kanały transmisji polityki pieniężnej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3948

Kanały transmisji polityki pieniężnej Władze monetarne, prowadzące politykę pieniężną w oparciu o sterowanie stopami procentowymi powinny zdawać sobie sprawę z tego jak ich działania będą wpływały na gospodarkę Mówiąc inaczej - powinny mieć świadomość, jak w ich kraju przebiega proces transmisji i...

Polityka pieniężna pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2527

Polityka pieniężna pojęcie i rodzaje. Polityka pieniężna dotyczy kontrolowania podaży pieniądza w gospodarce a przez to oddziaływania na poziom cen i stopy procentowej Polityka pieniężna odnosi się do działań podejmowanych przez bank centralny, wpływających na uwarunkowania monetarne i finansowe, ...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 2709

1.Instrumenty kontroli administracyjnej polityki pieniężnej to instrumenty: pośrednie bezpośrednie parametryczne rynkowe żadna 2. Instrumenty polityki pieniężnej o charakterze administracyjnym: hamują rozwój konkurencji pozwal...

Rezerwa obowiązkowa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2261

Rezerwa obowiązkowa Funkcje: Ostrożnościowa (nadzorcza) Generowania zysku banku centralnego Kontroli agregatów pieniężnych Zarządzania płynnością systemu bankowego Kreacji popytu na pieniądz banku centralnego Stabilizatora krótkote...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1351

Wykład 5 Wycena akcji Metody dochodowe Metody mnożnikowe Metody dochodowe: Wycena t=1 z dochodu z tytułu wypłaconej dywidendy oraz ceny akcji: D1-dywidenda płacona po roku P1- cena akcji po roku Wycena akcji dla inwestora, który nabywa akcje bezterminowo (model zdyskontowanych dywidend): Mod...

Rynek instrumentów finansowych- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek instrumentów finansowych
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1253

Wykład 6 Samodzielnie przygotować instrumenty strukturyzowane np. połączenia lokaty z funduszem inwestycyjnym. Ze strony giełdy. Listy zastawne- są to instrumenty dłużne których podstawą emisji są wierzytelności banków hipotecznych zabezpi...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1302

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 1 Bankowość Inwestycyjna w Polsce Banki inwestycyjne są szczególnymi instytucjami finansowymi, które operują głównie na rynku kapitałowym i nie przyjmują depozytów ani nie udzielają pożyczek i kredytów. W systemach kontynentalnych przyjęto system b...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 3 Private equity- to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju now...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 4 BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA NA RYNKU PIERWOTNYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Papiery wartościowe są to dokumenty, częściej zapisy elektroniczne na rachunku papierów wartościowych, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacj...