Dr Wiesław Lewanowicz

note /search

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista I

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2296

Chemia Organiczna. Ćwiczenia Lista1. 1. Określ typy hybrydyzacji i rzędowość at. węgla w związkach: a) e) d) c) b) f) 2. Określ polarność wiązania, zaznaczając wektor momentu dipolow...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista II

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2464

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista II 1. Napisać wzory strukturalne ( kreskowe) następujących węglowodorów: a) 3,8-dimetylobicyklo[4.3.0]nonan b) 2,5-dimetyloheksan c) 3-etylo-2,4,4-trimetyloheptan d)3-metylo-3-etylopentan e) 2-metylo-4-izopropyloheptan f) 2,4-dimetylo-4-etylooktan g) 4-...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista III

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2464

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista III 1. Podaj nazwy wg nomenklatury IUPAC następujących związków: a) c) b) d) f) e) 2. Podaj wzory i nazwy produktów reakcji 1-metylocyklopentenu z następującymi reagentami: a) HBr stęż., b) HBr wobec (RO)2, c) Br2 w CCl4, d) HCOOH/H2O2 potem hydroliz...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista IV

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista IV 1. Podaj nazwy IUPAC poniższych związków: CH3 a) Cl COOH OH CH3 b) Br c) d) CH2 CH3 NH2 CH3 COOH f) e) 2. g) Wg znanych kryteriów określ, które z poniższych związków są aromatyczne, niearomatyczne lub antyaromatyczne: c) b) a) g) j)...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista IX

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista IX 1. Narysuj wzory kwasów o następujących nazwach: a) trifenylooctowy e) α,α-dimetylobursztynowy b) β-fenylomasłowy c) 3-oksoheksanowy d) trans-1,2-cyklobutanodikarboksylowy e) 8-etoksy-1-naftoesowy 2. Mamy do rozdzielenia mieszaninę naftalenu i

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista V

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista V 1. Stosunek szybkości reakcji hydrolizy: RBr HCOOH / H2O ROH + HBr CH3 1.00, izo-C3H7 44.7, Dla różnych R wynosi: C2H5 1.71, tert-C4H9 1x108 Jaki jest mechanizm reakcji? Czy jej szybkość zależy od stężenia wody? Wyjaśnij, dlaczego wzrost stężenia ...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VI

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Chemia Organiczna . Ćwiczenia – Lista VI 1. Anion allilowy jest stabilizowany przez delokalizację elektronów, podobnie, jak karbokation i rodnik allilowy. Przedstaw budowę tego karboanionu za pomocą struktur granicznych. 2. Jakie produkty powstaną w wyniku reakcji bromku n-propylomagnezowego...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista XIII

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista XIII 1. Jakich produktów oczekujesz w wyniku następujących reakcji: a) sulfid fenylowo-metylowy + CH3I → b) 2-propanotiol + NaOH w wodzie → c) sulfid dietylowy + H2O2 → d) aldehyd benzoesowy + etanoditiol → e) produkt d) + butylolit → f) produkt e) + chl...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VI - Eter dietylowy

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista VII 1. W jaki sposób otrzymać następujące związki, stosując reakcję Williamsona: c) PhCH2OCH(CH3)2 a) CH3OCH2CH2CH3 b) PhOCH3 d) C2H5OCH2C(CH3)3 2. W wyniku reakcji eteru metylowo-t-butylowego z jednym molem HI powstaje jodek tbutylu i metanol. Jak wyja...

Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VII

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Chemia Organiczna. Ćwiczenia - Lista VIII 1. Narysuj wzory strukturalne odpowiadające następującym nazwom: a) 2-metylobutanal b) 2-(1-chloroetylo)-5-metyloheptanal c) 3-metylo-3-butenal d) cis-3-tert-butylocykloheksanokarboaldehyd e) fenyloacetaldehyd f) 4-chloro-2-pentanon g)