Dr Tymoteusz Biłyk

note /search

Chemia wody-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1708

CHEMIA WODY 1. Rola wody w tworzeniu klimatu ziemskiego. 2. Ziemski cykl hydrologiczny 3. Zasoby wodne Polski 4. Budowa cząsteczki wody, moment dipolowy, wiązania wodorowe 5. Stany skupienia wody, struktura wody ciekłej, pary, lodu. 6. ...

Właściwości fizyczne wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Właściwości fizyczne wody: stała dielektryczna, gęstość, ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne, napięcie powierzchniowe, konduktywność, absorpcja promieniowania świetlnego Stała dielektryczna - wskazuje ona ile razy wzajemne oddziaływanie między dwoma ładunkami e1 i e2 w danym ośrodku jest słabsze...

Kształtowanie się składu wód od opadowych do podziemnych - omówienie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1946

Kształtowanie się składu wód od opadowych do podziemnych Wody opadowe - powstają w atmosferze w wyniki skraplania pary; ich charakter i skład zależy od czystości atmosfery; zależy też od wielkości opadów, kierunku wiatru, wysokości chmur, rodzaju opadów; zawierają znaczne ilości: tlenu, azotu, dwut...

Właściwości chemiczne wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1624

Właściwości chemiczne wody: dysocjacja, iloczyn jonowy, odczyn, izotopia, buforowość, twardość wody Dysocjacja - rozpad cząsteczki na dwie lub kilka części prostych, czyli cząsteczki obojętne lub jony. Dysocjacja termiczna - na skutek podwyż...

Wykres fazowy wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3598

Wykres fazowy wody, zjawiska związane z przejściami fazowymi Przemiana fazy ciekłej w parę= parowanie ( na powierzchni cieczy); wrzenia (w całej objętości cieczy). Przemiana fazy stałej w parę= sublimacja, pary w ciecz = skraplanie lub kondensacja, a cieczy w ciało stałe = krzepnięcie lub krystali...

Budowa cząsteczki wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1799

Budowa cząsteczki wody, moment dipolowy, wiązania wodorowe Budowa cząsteczki wody - woda składa się z wodoru i tlenu - H­2O; kształt cząsteczki wody odpowiada trójkątowi, gdzie w jednym wierzchołku znajduje się atom tlenu a pozostałych dwóch atomy wodoru, tworzą one kąt 1,82 rad. W cząsteczce wody ...

Zanieczyszczenie wód - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi Pochodne ropy naftowej występują w wodach powierzchniowych głównie wskutek dopływu ścieków z miast oraz zakładów przemysłowych używających lub produkujących oleje; stanowią one główną substancję zanieczyszczającą spośród pochodnych ropy naftowej; st...

Eutrofizacja wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Eutrofizacja wód To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organiczna, która ulegając rozkładowi, dostarcza przyswajalnych dla roślin form mineralnych tych pierwiastków. Eutrofizacja o...

Chemia wody-opracowanie na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Zasoby wodne Polski Polska jest krajem w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich. Zasoby wodne wynikają z tak zwanego bilansu wodnego na który składają się przychody i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atmo...

Podstawowe wskaźniki składu jonowego wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1631

Podstawowe wskaźniki składu jonowego wody Jon amonowy NH4+ Jednododatni rodnik (NH4+) zachowujący się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. Charakterystyczny składnik wód podziemnych występujących w warunkach redukcyjnych. Pojawia się w wodach podziemnych w wyniku naturalnych pro...