Dr Trzciński - strona 3

Przekształcenie spółek - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK Przekształcenie spółek zostało uregulowane w art. 551-584 k.s.h. Przekształcenie to dot. sp. jawnej, sp. partnerskiej, sp. komandytowej, sp. komandytowo-akcyjnej., sp. z o.o., S.A. Spółki te jako tzw. Spółki przeks...

Rejestry przedsiębiorców - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

REJESTRY PRZEDSIĘBIORCÓW Krajowy Rejestr Sądowy (ustawa z 1997r.) składa się z: rejestru przedsiębiorców rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społeczne rejestru dłużników niewypłacalnych Rejestr prowadzą w systemie inform...

Rozwiązanie spółki (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI Art. 459 [Przyczyny] Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie, 2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 3) ogłoszenie upadłości spółki, 4) inne przyczyny przewidziane prawem. Art. 4...

Spółdzielnia - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

SPÓŁDZIELNIA Reguluję ją: u. z 16. 09. 1982 r. prawo spółdzielcze u. z 15. 12. 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych u. z 14. 12. 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnośwciowo-kredytowych u. z 7. 12. 2000 r. o funkcjonowaniu

Sprzedaż międzynarodowa - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

SPRZEDAŻ MIĘDZYNARODOWA: Uregulowana jest w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów z Wiednia 11 IV 1989 r. ratyfikowaną przez Polskę w 1996 r.  Zakres podmiotowy konwencji -ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów między stronami mającymi siedziby...

Swoboda zawierania umów - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Zasada swobody umów  W pojęciu szerszym na tle przepisów KC łączy się z 4 cechami swoboda zawarcia lub niezawarcia umowy (równość stron) swoboda wyboru kontrahenta (równość stron) swoboda treści umowy - może być kształtowana w sposób dowo...

Umowa leasingu - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

UMOWA LEASINGU Podstawowe rodzaje leasingu: l. finansowy (kapitałowy) l. operacyjny (bieżący) L. finansowy w stosunkach międzynarodowych został uregulowany w Konwencji o międzynarodowym leasingu finansowym, która została uchwalona w Ottawie w 1988r. Ad 1. L. fin. jest transakcją, w której jedna z...

Umowa przewozu - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

UMOWA PRZEWOZU: Źródła regulacji: ustawa prawo przewozowe 15. 11. 1984 kc akty normatywne dla poszczególnych dziedzin transportu Prawo przewozowe: Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez upra...

Zakończenie bytu spółdzielni - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

ZAKOŃCZENIE BYTU SPÓŁDZIELNI, ŁĄCZENIE Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną spółdzielnią na podstawie uchwał WZ łączących się spółdzielni podjętych większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Uchwały o połączeniu się spółdzielni powinny zawierać: oznaczenie spółdzielni przejmującej pr...