Dr Trzciński - strona 2

Prawo handlowe - pojęcia (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

Pojęcie prawa handlowego - prawo komercji, prawo pieniądza. Prawo handlowe- Zespół norm prawnych należących w przeważającej mierze do prawa cywilnego (prawa prywatnego) regulujących ustrój (organizację) przedsiębiorców oraz stosunki handlowe istniejące między tymi przedsiębiorcami oraz między tymi ...

Członkowie spółdzielni - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Prawa i obowiązki członków spółdzielni: Art. 18. § 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. § 2. Członek spółdzielni ma prawo: 1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej; 2) wybierania i bycia wybieranym do organó...

Prawo spółek - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

PRAWO SPÓŁEK Definicja spółki: Spółka jest związkiem dwóch lub więcej podmiotów, które łączą swoje działanie dla osiągnięcia określonych celów gospodarczych. „Łączenie” może być długotrwałe lub jednorazowe Rodzaje spółek cywilna jawna partnerska komandytowa komandytowo-akcyjna z o.o. akcy...

Prawo umowne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Prawo umowne Źródłem prawa zaliczanym do prawa umownego są tzw. umowne warunki umów (porozumienia w sprawach warunków umów). Są to prawnie wiążące warunki umów ustalone w trybie porozumień. Ich moc wiążąca wynika wyłącznie z woli stron albo z przepisu prawa. Normy tych ostatnich mogą mieć charakter...

Prokura - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

PROKURA  Jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju  Kodeks cywilny - jest pełnomocnictwem udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych...

Przedsiębiorstwo - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

PRZEDSIĘBIORSTWO Ma 3 znaczenia: 1) podmiotowe 2) przedmiotowe 3) funkcjonalne 1, 3 nie mają większego znaczenia Ad. 1) przedsiębiorstwo występuje jako podmiot stosunków cywilno-prawnych (stos. gospodarcze to pojęcie szersze niż stosunki cywilno-prawne) w tym znaczeniu jest to synonim pojęcia „p...

Przedsiębiorstwo państwowe - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO Regulowana jest przez przepisy należące do różnych gałęzi prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego itp. ZASADY DZIAŁALNOŚCI: - przed. pań. działa w sposób samodzielny, samorządny i samofinansujący. - by przed. pań. działało na zasa...

Przedsiębiorca - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

PRZEDSIĘBIORCA To pojęcie z języka normatywnego (ustaw, aktów normatywnych) 1. z KC art. 431Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodo...

Przedsiębiorstwa transportowe - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Przedsiębiorstwa transportowe Ust.z 6 lipca 1995 o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe, która została uchylona ust. 8.09.2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przeds.państw.”Polskie Koleje Państ...

Prawo handlowe - przekaz (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

przekaz: Przywrócony nowelą do kc  jest to jednostronna i abstrakcyjna czynność prawna przekazującego która zawiera podwójne upoważnienie.  Może być dokonywana w dowolnej formie  Z konstrukcji przekazu nie wynika, by przekazany był zobowiązany wobec przekazującego do spłacenia świadczenia, gd...