Dr Tomasz Dąbrowski

Czynności procesowe- techniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Czynności procesowe techniczne Wywołują skutki prawne przez fakty. Poprzez te czynności organ władczo ingeruje w sferę praw lub obowiązków różnych podmiotów. Są niezbędne do rozpoznania sprawy i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. a) Wezwania Mogą być skierowane do każdej osoby posiadając...

Klasyfikacja środków dowodowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

Klasyfikacja środków dowodowych. Ze względu na kryterium zetknięcia się organu orzekającego z faktem będącym przedmiotem dowodu: Bezpośrednie - organ orzekający może bezpośrednio spostrzegać i stwierdzać prawdziwość określonego faktu (oględziny); Pośrednie - organ stwierdza pośrednio istnienie okre...

Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji. Pojęcie - zorganizowany ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją admini...

Postępowanie egzekucyjne i jego zakrzes

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Postępowanie egzekucyjne - postępowanie i środki przymusowe, stosowane przez organy administracji rządowej i organy gminy w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym (uiszczenie należności pieniężnych) lub obowiązków o charakterze niepienieżnym, a t...

Rozprawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Rozprawa Jest to forma postępowania wyjaśniającego, która umożliwia realizację zasady kontradyktoryjności, koncentracji dowodów, bezpośredniości, szybkości, prostoty, oszczędności, jedności i celowości wszystkich czynności składających ...

Zasady oglne postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1960

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego. Zasada celowości - jej istota polega na tym, że celem postępowania egzekucyjnego nie jest wyrządzenie dolegliwości zobowiązanemu, ale bezpośrednie zapewnienie wykonania obowiązków administracyjnych. Zasada stosowania najmniej uciążliwego środka - wynika wpr...

Czynności orzecznicze w toku postępowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Czynności orzecznicze w toku postępowania Organ nie może wpłynąć na zakres i tok czynności procesowych w innej formie niż postanowienie. Wyróżniamy wiec 2 rodzaje postanowień dotyczących czynności procesowych: Postanowienia wpływające na dalszy bieg postępowania - mogą być zaskarżane zażaleniem, a...

Postępowanie zabezpieczające

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Postępowanie zabezpieczające. Ma charakter postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest zabezpieczenie należności pieniężnej lub wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję administracyjną...

Wierzyciel, świadkowie i zobowiązany

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym. W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Wierzycielem jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku leb jego zabezpieczenia w administracyjnym postęp...

Egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, rachunkw bankowych, ruc...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3703

Egzekucja z pieniędzy- przebiega w ten sposób że zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego płaci należność pieniężną albo poborca skarbowy odbiera zobowiązanemu pieniądze w wyniku przeszukiwania pomieszczeń i schowków oraz odzieży, teczek, waliz ...