Dr Sylwia Morawska

note /search

Wykład 2 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 1715

NORMY MORALNE: Zachowania ludzi w życiu codziennym wyznaczają nie tylko normy prawne, ale również inne normy postępowania, w szczególności takie, jak normy moralne, obyczajowe, religijne i inne, w tym reguły postępowania wykształcone przez organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze. Szczególne...

Wykład 1 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 2079

Prawo - mówiąc najogólniej -jest zbiorem norm postępowania tworzonych przez państwo, a ściślej - przez uprawnione do tego na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy państwowe. Prawo w znaczeniu prawniczym-...

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1393

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są (art. 87. Konstytucji): konstytucja, ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły, Ponadto Konstytucja w art. 234 przewiduje kolejny akt pows...

Wykład IX z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1085

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ: ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Organy sądowe sądy powszechne; apelacyjne, okręgowe, rejonowe sądy szczególne; sądy administracyjne, sądy wojskowe Sąd Najwyższy Trybunał Stanu Trybunał Konstytucyjny Trybunały i Sądy Międzynarodowe Organy quasi-sądowe Izba morska Sąd polubowny...

Wyklad IV z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1190

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ: Od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego, na mocy którego Polska stała się Państwem Członkowskim Unii Europejskiej i podlega wszelkim normom prawa unijnego, bez potrzeby ich inkorporacji . Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza, iż od 1 maja 20...

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1134

POLSKA - DZIENNIK USTAW: Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewo...

Wykład VI z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 987

Podział norm prawnych normy nakazujące, normy zakazujące normy uprawniające, Ze względu na zakres zastosowania: normy imperatywne ( ius cogens )-bezwzględnie obowiązującymi, normy dyspozytywne ( ius dispositivum ), względnie obowiązującymi, które znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy adresaci...

Wykład VII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1288

GAŁĘZIE PRAWA: Podstawą podziału praw na gałęzie są: Charakter stosunków pranych - dana dziedzina życia i prawa np. prawo konstytucyjne, karne, cywilne Podmiot regulacji - kogo dotyczy np. regulacje dotyczące cudzoziemców, wojskowych Zakres terytorialny regulacji- prawo o zasięgu ogólnopaństwo...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1092

OBOWIĄZYWANIE PRAWA: OBOWIĄZYWANIE W PRZESTRZENI - prawo wewnętrzne obowiązuje na całym terytorium państwa, którego organy je ustanowiły lub jego fragmencie administracyjnym (prawo miejscowe). OBOWIĄZYWANIE PRAWA W CZASIE - dla każdej normy istnieje moment początkowy i końcowy obowiązywania. We...