Dr Sylwester Kowalski - strona 14

Polityka - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

POLITYKA -polityka- rozumiana w jedności z etyką- dla Platona idealnym ustrojem polit jest model idealnej POLIS o skrajnie racjonalnych rządach -podobnie jak dusza dąży do poznanie idei dobra tak państwo powinno dążyc do transcendentive rozumianego dobra -polityka zas to sztuka oparta na wiedzy ...

Timokracja - krótka notka.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

TIMOKRACJA - jest postacią relatywnie najlepszą , wzorowaną na wczesnej Sparcie, gdzie przeważają raczej wojskowe rygory życia, skromność, powściągliwość oraz ciągłe dążenie do zdobycia zaszczytów, szczególnie na polu walki. Wadą tej formy jest...

Demokracja - rządy ludu.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

DEMOKRACJA - rządzą wszyscy i nikt, ludzie niekompetentni i przypadkowi. kolejna postać degeneracji ustroju państwowego, gdzie lud, opanowany „szałem wolności”, osiąga w niezbyt odległej perspektywie historycznej zanarchizowanie rządów całej polis. Prowadzi to od obniżenia dyscypliny społecznej, za...

Oligarchia w skrócie.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

OLIGARCHIA - powstała w rezultacie degeneracji timokracji  w ten sposób, iż przeważyła w postawie wojowników  pasja bogacenia się. Podstawowym celem stało się bogacenie się a nie jak dawniej zaszczyty w walce. Państwo oligarchiczne uległo niebe...

Potrzeba afiliacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Co to jest potrzeba afiliacji i kto ją posiada Jedną z potrzeb psychicznych jest potrzeba afiliacji - jest dążenie jednostki do przebywania z innymi ludźmi w sytuacjach lękotwórczych. U osoby, która przeżywa stany lękowe w obecności innych ludzi...

Reguła niedostepności (Cialdini)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Reguła niedostępności (Cialdini) Reguła ta mówi, że najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy mieć. Podejmując jakieś działanie człowiek kieruje się bardziej potencjalną utratą czegoś niż ew. zyskiem. Reguła ta obowiązuje z dwóch powodów: 1) rzeczy trudne do zdobycia są zwykle cenniejsze od tych...

Koncepcja poznawcza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Koncepcja poznawcza zgodnie z tą koncepcją człowiek jest układem przetwarzającym informacje. Jego zachowanie zależy nie tylko od bieżących informacji płynących ze świata zewnętrznego, ale również od tzw. struktur poznawczych czyli zakodowanej w ...

Koncepcja psychodynamiczna - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Koncepcja psychodynamiczna według niej zachowanie ludzi zależy od wewnętrznych sił zwanych popędami, potrzebami lub dążeniami. Popędy te są z reguły nieświadome, często występują między nimi konflikty, których człowiek nie może samodzielnie rozwiązać. Podstawową metodą zmian zachowania i osobowości...

Rodzaje agresji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

RODZAJE AGRESJI: EKSTRAPUNITYWNE - reakcje typowe do 10,11 roku życia - to reakcja agresywna ukierunkowana na zewnątrz; dziecko obarcza innych swoimi niepowodzeniami, INTROPUNITYWNE - reakcje zachodzące z początkiem okresu dorastania, zachodzą gdy człowiek ma tendencję do samoagresji albo obarczan...

Socjologia - Pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

1. Socjologia - najważniejsze pojęcia definiujące ją. 2. Definicja "uprzejmej nieuwagi" 3. Badania socjologiczne, rodzaje itp. 4. Ruchy feministyczne, opis i rodzaje. 1. Narysuj algorytm procesu badawczego 2. Globalizacja 3. Dystanse w komunikacji 4. Typy grup i zasada ich badania 1.pir...