Dr Strzelecka - strona 2

Ruch harmoniczny-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2730

Oblicz, po jakim czasie od chwili początkowej punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne przesunie się na odległość równą połowie amplitudy, jeżeli faza początkowa jest równa zeru a okres drgań wynosi 12 s? Drgania punktu materialnego...

Zadania z mechaniki relatywistycznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

WILiŚ Zadania z mechaniki relatywistycznej Zad.1 Sztywny pręt o długości 1m jest mierzony przez dwóch obserwatorów: jeden znajduje się w spoczynku względem pręta, a drugi porusza się względem pręta w kierunku jego długości. Z jaką prędkością musi poruszać się obserwator, aby zmierzona przez niego...

Zasada zachowania energii i pędu-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

1. Sanki zsuwają się ze szczytu toru o długości l pochylonego pod kątem α do poziomu, a następnie wjeżdżają na tor prosty. Wzdłuż całego toru działa na sanki siła tarcia. Współczynnik tarcia na torze pochyłym wynosi µ1, zaś na torze prostym µ2. Obliczyć jaką drogę s przebędą sanki po torze prosty...

Mechanika bryły sztywnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

MECHANIKA BRYºY SZTYWNEJ Bry»a sztywna cia»o, którego odkszta»cenie w warunkach danego zagadnienia jest zaniedbywalnie ma»e. Odleg»oу mi“dzy dwoma dowolnymi punktami bry»y sztywnej jest sta»a niezaleónie od wielkoÑci dzia»ajcych si». Ruch post“powy wszystkie punkty cia»a przemieszczaj si“...

Mechanika relatywistyczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

PODSTAWY MECHANIKI RELATYWISTYCZNEJ Przestrze½ i czas w mechanice klasycznej W chwili t = 0 pocztki obu uk»adów wspó»rz“dnych pokrywa»y si“. Pierwszy i ostatni zwizek s s»uszne tylko dla . Zasada wzgl“dnoÑci Galileusza Za pomoc doÑwiadcze½ mechanicznych nie moóna ustaliƒ, czy dany uk»ad ...

Optyka falowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

OPTYKA FALOWA Fizjologiczne, fotochemiczne , fotoelektryczne dzia»anie Ñwiat»a wywo»ane jest drganiami wektora fali elektromagnetycznej. Dlatego wektor nazywa si“ wektorem Ñwietlnym. Si»a oddzia»ywania elektrycznego z »adunkami jest znacznie w...

Optyka falowa 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Dyfrakcja Fraunhofera na pojedynczej szczelinie W p»aszczyïnie szczeliny Przyczynek do E w punkcie P od elementu dx - sta»a - wysokoу szczeliny 6 Optyka falowa 12 Nat“óenie przyjmuje w...

Polaryzacja światła

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

POLARYZACJA ÐWIATºA - wektor Ñwietlny Ðwiat»o naturalne - Ñwiat»o, w którym drgania wektora Ñwietlnego w róónych kierunkach szybko i w sposób nieuporzdkowany zamieniaj si“ wzajemnie (Ñwiat»o zdepolaryzowane). Ðwiat»o spolaryzowane - Ñwiat»o, w którym drgania wektora Ñwietlnego s w jakiÑ ...

Prawa zachowania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia»a tworzce uk»ad mechaniczny oddzia»ywuj mi“dzy sob i z cia»ami nie naleócymi do uk»adu za pomoc a) si» wewn“trznych - si» dzia»ajcych na dane cia»o ze strony innych cia» tego samego uk»a...

Wektory w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

WEKTORY Wektorami nazywamy wielkoÑci, które charakteryzuj si“ wartoÑci liczbow, kierunkiem i zwrotem, a ponadto moóna je sk»adaƒ (dodawaƒ) zgodnie z regu» równoleg»oboku. Przyk»ad wielkoÑci majcej wartoу liczbow, kierunek i zwrot, a nie b“dcej wektorem Oznaczenia wektorów: Liczbowa w...