Dr Stefania Matysek

note /search

Mechanika gruntów - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1498

Ćwiczenie L4    Temat: Parametry wytrzymałościowe gruntów      A.  Na podstawie badań gruntów wykonanych w aparacie bezpośredniego  ścinania wyznaczyć wartości kąta t...

Definicje, symbole, jednostki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1463

1 PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar Lp. Termin Symbol Jednostka miary Definicja Termin angielski 1 2 3 4 5 6 A.1 masa próbki gruntu m g kg całkowita masa próbki gruntu mass of soil specimen A.2 masa szkieletu gruntowego md (ms) 1) g kg masa pró...

Dokumentowanie geotechniczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

PN–B–02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady  ogólne.   W normie ustalono zasady ogólne dotyczące dokumentowania geotechnicznego.   Norma ma zastosowanie przy rozpoznawaniu terenów pod projektowane obiekty  budowlane, a takż...

Konsolidacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

WYBRANE ZAGADNIENIA  KONSOLIDACJI  Osiadanie budynku 10 MIT w Bostonie w okresie 1915-1965       1910  1950  1930  1970  0  12.7  25.4  Os ia d a n ie  [cm ]  Lokalizacja punktów pomiarowych    Wykresy osiadania punktów pomiarowych   Wykres obciążenia i osiadania PKiN w Warszawie   Q   woda  tłok...

Naprężenia wywołane prostokątnym obciążeniem równomiernie rozłożonym...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Wyznaczenie naprężenia pionowego  s z od obciążenia ciągłego q za pomocą elementarnych sił skupionych y x z L B dx dy dQ r R M  d s y x 2 / 5 2 2 2 2 2 / 5 2 2 1 2 3 1 2 3 ú û ù ê ë é + + = ú ú û ù ê ê ë é ÷ ø ö ç è æ + = z y x z q z r z dQ d z p p s dxdy z y x z q B L z 2 / 5 2 2 2 2 0 0 1 2 3 ÷...

Parcie czynne i bierne gruntu - wykres i wzory

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5509

PARCIE CZYNNE I BIERNE GRUNTU  Parcie gruntu jest jego oddziaływaniem na konstrukcję podpierającą (ściany i mury oporowe,  ścianki szczelne, itp). Znajomość wartości tego oddziaływania jest konieczna przy  projektowaniu tych konstrukcji.  Podane poniżej szczegółowe rozwiązania dotyczące tego zagadn...

Parcie i odpór gruntu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2324

1 Parcie i odpór gruntu oddzia ływanie gruntu na konstrukcje oporowe ywanie gruntu na konstrukcje oporo H Prostokątna Równoległoboczna Trapezowa Trójkątna I Trójkątna II TYPOWE PRZEKROJE MASYWNYCH ŚCIAN OPOROWYCH 2 Etapy budowy ci ężkiej ściany oporowej zasypka drena ż Zwykła Z żebrami  zewnętrzn...

Edometr

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2415

Schemat konstrukcji edometru Odp ływ wody Q Filtr górny Filtr dolny Grunt Obudowa Pier ścień edometru d 2 d Q 4 π σ = 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Napr ężenia normalne [kPa] 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 W y s o k o ść  p ró b k i  [m m ] WYNIKI BADA Ń 

Skupienie sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Związek pomiędzy osiadaniem terenu a poziomem wody gruntowej na terenie Santa Clara Valley, Kalifornia. Źródło: Environmental Geology. Bennett M. R., Doyle P, John Willey & Sons, 1997 Osiadanie terenu w latach 1934–1960 na terenie Santa Clara Valley, Kalifornia. Źródło: Groundwater. Freeze A....

Stateczność skarp i zboczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1722

STATECZNOŚĆ SKARP W  przypadku  obiektu  wykonanego  z  gruntów  niespoistych  zaprojektowanie  bezpiecznego  nachylenia  skarp sprowadza się do przekształcenia wzoru na współczynnik stateczności do postaci: n tg tg f a = gdzie: a - kąt nachylenia skarpy [o], f - kąt