Dr Sławomir Oliwniak

note /search

Ekonomiczna teoria demokracji Downsa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1743

EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI ANTHONY'EGO DOWNSA Anthony Downs 1956 - An Economic Theory of Democracy “W celu wyjaśnienia roli rządu w gospodarce, zarówno na poziomie normatywnym, jak i pozytywnym, ekonomiści muszą wziąć pod uwagę konstytucję polityczną danego społeczeństwa, zatem ekonomia i polit...

Demokratyczna legitymacja konstytucji - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2100

17. ZASADA KONSTYTUCJONALIZMU JAKO ISTOTNA IDEA PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. DEMOKRATYCZNA LEGITYMACJA KONSTYTUCJI: I. Istota zasady → realizacja idei konstytucji: - jednolitej - zwartej - pisanej - stanowiącej nadrzędny zespół norm II. Historia zasady konstytucjonalizmu: a) fale konstytucjonaliz...

Zasada podziału władzy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3164

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY. KLASYCZNE KONCEPCJE I ICH WSPÓŁCZESNA MODYFIKACJA Zasada podziału władzy jest jednym z podstawowych elementów współczesnego państwa demokratycznego. Rodowód podziału władzy sięga okresu walki z monarchią absolutną

Zupełność systemu prawa i luki w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 6944

ZASADY KONSTRUKCJI SYSTEMU PRAWA: ZUPEŁNOŚĆ SYSTEMU PRAWA I LUKI W PRAWIE Pojęcie zupełności systemu prawa odnosić można do sfery stosowania prawa i do sfery wykładni. Zupełność systemu prawa w sferze stosowania prawa oznacza, że dla każdego stanu faktycznego podmiot stosujący prawo musi znaleźć no...

Zasady konstrukcji sytemu prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1512

ZASADY KONSTRUKCJI SYSTEMU PRAWA :HIERARCICZNOŚĆ, KRYTERIA HIERARCHICZNOŚCI Zasada hierarchiczności oznacza, że normy prawne są uporządkowane w systemie prawa według określonej hierarchii, adekwatnej do hierarchii aktów prawnych. Najwyższym aktem prawnym jest ustawa zasadnicza (konstytucja), niżej ...

Zasada podziału władzy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2800

14.Zasada podziału władzy. Klasyczne koncepcje i ich współczesna modyfikacja. Zasada podziału władzy jest ważnym elementem składowym modelu współczesnego państwa demokratycznego. Bez względu na spory dot. definicji demokracji niemal wszyscy autorzy uznają podział władzy za jeden z elementów koniecz...

Cechy systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Cechy normy prawnej
Pobrań: 2926
Wyświetleń: 6839

CECHY NORMY PRAWNEJ (GENERALNOŚĆ, ABSTRAKCYJNOŚĆ, POWINNOŚĆ ZACHOWANIA, PRZYMUS) Cechy normy prawnej (generalna i abstrakcyjna) - sposób zachowania adresata i okoliczności zachowania są typowe (generalne) i powtarzalne generalność - dotyczy adresata (każdy, kto spełnia warunki wskazane w hipotezi...

Subsumcja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Etapy stosowania prawa
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 8575

USTALENIE STANU PRAWNEGO JAKO ETAP STOSOWANIA PRAWA - Ustalenie przepisów obowiązującego prawa w celu późniejszej rekonstrukcji norm prawnych, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia w danej sprawie. - każde rozstrzygnięcie wydawane w procesie stosowania prawa przez organ stosujący prawo powinno mie...

Norma prawna a przepis prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Norma prawna
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 7798

RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEPISEM PRAWA A NORMĄ PRAWNĄ. Różnica między przepisem prawnym a normą prawną Przepis i norma jako pojęcia równoznaczne - stosowanie terminów może być zamienne, gdy są traktowane jako zachowania wyodrębnione w tekście prawnym. Przepis jako pojęcie wyłączne - jako że termin „nor...

Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 3605
Wyświetleń: 7532

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA W POLSCE Źródła prawa 1. W sensie formalnym - określone przepisami prawa działanie kompetentnego organu państwa, którego następstwem jest powstanie norm generalnych i abstrakcyjnych (zawartych w aktach prawnych) 2. W sensie materialnym - wszelkie czynniki mają...