Dr R. Orli_ski

Rachunkowość - Zasady po wejściu Polski do UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Literatura Kazimierz Sawicki Podstawy rachunkowości wyd. PWE Warszawa , wyd. po 2005 roku Rachunkowość - zasady prowadzenia po wejściu do UE Teresa Kiziukiewicz, I tom wyd. Expert Wrocław Barbara Gierusz Podrecznik samodzielnej nauki...

Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1568

Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie. Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów, tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykon...

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wob...

Operacje bilansowe aktywne - zmiany dotyczą tylko składników aktywów...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Operacje bilansowe aktywne - zmiany dotyczą tylko składników aktywów Jeden składnik aktywów zwiększa się, a inny maleje o kwotę operacji Suma bilansowa nie ulega zmianę Równowaga bilansowa zostaje zachowana Np. zakupiono krzesła płacąc gotówka (+) (-) A = P Operacje bilansowe pasywne -zmiany dot...

Ksiegi rachunkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Ksiegi rachunkowe prowadzi się w jezyku polskim i w walucie polskiej (w przypadku ewidencji waluty obcej stosuje się zapis pomocniczy określający stan waluty obcej - problem dotyczy także operacji rozliczanych przy pomocy waluty obcej) Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób czytelny...

Elementy zapisu na koncie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Elementy zapisu na koncie: Numer operacji Data dokonania operacji Rodzaj i numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu Krótka treść operacji Oznaczanie kont, których dotyczy operacja Kwota operacji Dt Ct Wn Nazwa i Symbol M...

Konta bilansowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2100

Konta bilansowe - tworzą zasadniczą grupę kont stosowanych w rachunkowości salda tych kont umieszcza się w bilansie dzielą się na konta: Aktywne , które występują wyłącznie w aktywach bilansu Pasywne, które występują wyłącznie w pasywach bilansu Aktywno - pasywne, które mogą występować zarówno w...