Dr Przemysław Bryła

note /search

Bezrobocie i jego przyczyny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

Zasoby siły roboczej - osoby w wieku produkcyjnym, zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach istniejących w gospodarce Współczynnik aktywności zawodowej - stosunek miedzy zasobami siły roboczej a ludnością w wieku pro...

Bezrobocie i zatrudnienie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Bezrobocie i zatrudnienie Pojęcia: bezrobotni - osoby w wieku produkcyjnym (K:18-59, M:18-64), które są zdolne i gotowe do podjęcia pracy w typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostają bez pracy pomimo podjęcia poszukiwań...

Budżet państwa-opracowanie - plan finansowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Budżet państwa - plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej; jest sporządzany na okres jednego roku i zatwierdzany przez władzę ustawodawczą Funkcje budżetu: fiskalna - gromadzenie dochodów (głównie z podatków) ...

Ekonomiczne funkcje państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Ekonomiczne funkcje państwa Pojęcia: merkantylizm - doktryna ekon., w której zaczęto akcentować rolę państwa w inicjowaniu rozwoju przemysłu i handlu oraz budowie infrastruktury technicznej liberalizm - (A. Smith) doktryna ekon. postulująca ograniczenie roli państwa do zapewniania porządku i twor...

Funkcje państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316

Państwo - zbiór instytucji, w których sposób podejmowania decyzji odnoszących suę do użycia rzadkich zasobów oparty jest na specyficznym wartościowaniu o charakterze kolektywny i politycznym, w odróżnieniu do sektora prywatnego kierującego się rachunkiem rynkowym; obejmuje naczelne i lokalne organy ...

Gospodarka, racjonalność gospodarowania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

GOSPODARKA I SYSTEM GOSPODARCZY system gospodarczy - układ stosunków i organizacji, który kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą, determinuje prawa własności czynników produkcji, rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie produkcji i konsumpcji, determinuje bo...

Gospodarstwo domowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1211

GOSPODARSTWO DOMOWE Gospodarstwa domowe ludności - wyodrębnione i ekonomicznie samodzielne mikropodmioty Funkcja konsumpcyjna - czynności związane z organizacją i realizacja konsumpcji Funkcja produkcyjna - dostarczanie środków do zaspokajania potrzeb Środki na konsumpcje gospodarstwo domowe poz...

Inflacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Inflacja Pojęcia: inflacja - proces wzrostu ogólnego poziomu cen deflator PKB - wskaźnik cen wszystkich produktów i usług wchodzących w skład PKB wskaźniki Laspeyresa - oparte na ważeniu dóbr zgodnie z ich ekonomicznym znaczeniem, jeśli bierzemy pod uwagę udziały w wydatkach w okresie bazowym w...

Mechanizm rynkowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Mechanizm rynkowy Pojęcia: gospodarka naturalna - produkcja w celu zaspokojenia własnych potrzeb gospodarka towarowa - przekazywanie produktów w drodze ekwiwalentnej wymiany towar - produkt przeznaczony do sprzedaży pieniądz - tow...