Dr Piotr Rączka - strona 7

Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego - rozmieszczenie (lokalizacja) inwestycji celu publicznego następuje na podstawie planu miejscowego - dopiero w przypadku braku takiego planu wydaje się decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -

Zasady m.p.a.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

Zasada zrównoważonego rozwoju Jedna z podstawowych zasad w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organy mają obowiązek uwzględniania realizując powierzone im zadania w tym zakresie. Ustawa odsyła do prawa ochrony środowiska...

Wolność zgromadzeń w aktach prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Wolność zgromadzeń w aktach prawa międzynarodowego Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - art.20 - Każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. „ Pakt Obywatelski” - art.21 Uznaje się prawo do spokojnego zgromadzania się. Na wykonywanie tego prawa nie mogą być nałożone o...

Rzecznik Praw Dziecka - Konwencja o Prawach Dziecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 875

RZECZNIK PRAW DZIECKA ORGAN KONTROLI I OCHRONY PRAWA Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka stosownie do rozstrzygnięć konstytucyjnych sytuuje RPDz w gronie organów kontroli państwowej...

Rzecznik Praw Obywatelskich - Prawa człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PODSTAWOWE CECHY OMBUDSMANA samodzielny organ państwowy oddzielony od administracji i sądownictwa ustanowiony w konstytucji, jego funkcje mieszczą się w funkcji kontrolnej parlamentu, jest on powoływany przez parlament, kierowane są do niego skargi na działanie admini...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

SĄD NAJWYŻSZY ZADANIA SN sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania (z wyjątkiem sądów administracyjnych nad którymi nadzór sprawuje NSA), zapewnienie prawidłowości i jednolitości wykładni prawa, opiniowanie projektów nadesłanych ustaw. SPOSÓB WYKONYWANIA...

Sądy powszechne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

SĄDY POWSZECHNE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI jest to działalność sądów polegająca na konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych w celu ochrony praworządności. SĄDY GRODZKIE Sądom grodzkim ustawa powierza rozpoznawanie spraw: o wykroczenia w pierwszej instancji, o

Sądy szczególne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

SĄDY SZCZEGÓLNE SĄDY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Według art. 1 ustawy- Prawo o ustroju sądów administracyjnych- sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość...

Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694

STANY NADZWYCZAJNE ZASADY WPROWADZANIA STANÓW NADZWYCZAJNYCH zasada legalności Podstawa wprowadzenia stanu nadzwyczajnego musi wynikać z ustawy, a formą prawną wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest rozporządzenie. Rozporządzenie podlega...

Ustrój sądownictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

USTRÓJ SĄDOWNICTWA Rok 1997: konstytucjonalizacja KRS i NSA, konstytucjonalizacja zasady instancyjności, dekonstytucjonalizacja prokuratury. Novum konstytucyjne to także dualistyczne ujęcie władzy sądowniczej. Władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Sądy są organami państwa sprawującymi w...