Dr Piotr Pisarewicz

note /search

Historia pieniądza

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2709

HISTORIA PIENIĄDZA pierwszy „pieniądz” = 4-6 tys. lat temu - wynik rozwoju i wymiany towarowej; „płacidła” - substytuty pieniądza; połowa III tysiąclecia p.n.e. - starożytny Egipt - pierwsze substytuty = metalowe sztaby; w razie...

Nadzór bankowy - Wkład gwarantowany

 • Uniwersytet Gda��ski
 • Bankowo����
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

MAKSYMALNE GWARANTOWANE WKŁADY Polska 22 500 EURO Hiszpania 20 000 EURO Dania 40 000 EURO Norwegia 235 000 EURO Finlandia 25 000 EURO Szwecja 28 000 EURO Argentyna 31 800 EURO Bułgaria 7 650 EURO Jamajka 4 600 EURO Rumunia 3 500 EURO USA 110 000 EURO Przesłanki powołania instytucji nadz...

Bank - definicje

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

DEFINICJE BANKU Podejście mikroekonomiczne: bank jest przedsiębiorstwem, bank jest instytucją zaufania publicznego, działalność banku polega m.in. na pozyskiwaniu wkładów pieniężnych, udzielaniu kredytów, roszczeniach pieniężnych, udzielaniu gwarancji. Podejście makroekonomiczne: w gospodarce ...

Fundusze inwestycyjne - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1239

FUNDUSZE INWESTYCYJNE Są instytucjami, które zarządzają powierzonymi im środkami pieniężnymi, w sposób określony umową z inwestorem lub przepisami prawa. Fundusze mogą podlegać szczegółowym regulacjom prawnym, jeżeli oferują swoje usługi w obrocie publicznym, bądź też ogólnym zasadom prawa handlo...

Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1127

Charakterystyka wybranych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego - instrument interwencji banku centralnego. KONSTYTUCJA Akt prawny, nadrzędny. NBP jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalenia i realizowania polityki pieniężnej, odpowiada za wa...

Konsolidacja banków w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1680

KONSOLIDACJA BANKÓW W POLSCE Cele konsolidacji banków : osiągnięcie efektów synergii, lepsza pozycja rynkowa, większa siła kapitałowa. Przebieg konsolidacji : w pierwszej połowie lat 90-tych mechanizmem napędzającym proces konsolidacji było przejmowanie przez silne banki instytucji będących w ...

Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1897

KREACJA PIENIĄDZA pierwotna kreacja pieniądza - również w przypadku skupu przez Bank Centralny zagranicznych walut i dewiz. wtórna kreacja pieniądza - gdy banki komercyjne udzielają kredytów swoim klientom. Ta kreacja wyznacza wielkość podaży pieniądza. bank centralny oddziałuje na wielkość pod...

Licencjonowanie działaności bankowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II) - nowe podejście do oceny adekwatności kapitałowej banków. istotą NUK jest poprawa sposobu określenia adekwatności kapitałowej banków w zależności od ponoszonego ryzyka i rozmiarów działalności, konstrukcja NUK opiera się na trzech filarach: Filar 1 - minimal...

Modele systemów finansowych na świecie

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

MODELE SYSTEMÓW FINANSOWYCH NA ŚWIECIE SYSTEM OPARTY NA RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SYSTEM BANOWKY ZORIENTOWANY F I N A N S O W A N I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W duże znaczenie finansowania wewnętrznego finansowanie zewnętrzne za pośrednictwem rynków kapitałowych nacisk na pasywne, krót...

Obligacje - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

OBLIGACJE Obligacje - instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona (element obligacji) stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (właściciel obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji. Obligacja jest formą zaciągnięcia kredytu. Kr...