Dr Piotr Fiedorczyk - strona 7

note /search

Związek ustrojowy Polski z Litwą - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

. Związek ustrojowy Polski z Litwą do końca XV w. Akt w Krewie 1385 -Jagiełło zobowiązywał się w zamian za rękę Jadwigi przyjąć z nieochrzczonymi poddanymi chrzest w obrządku łacińskim, ziemie Litw i Rusi przyłączyć do Korony Unia wileńsko - rad...

Związki zawodowe w II RP- omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

. Związki zawodowe w II RP - prawo do koalicji( zrzeszania się) regulował dekret z 8.02.1919, prawo do tworzenia związków zawodowych przysługiwało pracownikom najemnym na zasadzie swobody - wymogiem działania związku była jedynie jego rejestracja, jej odmowa, zawieszenie działalności lub rozwiązan...

Źródła prawa pracy w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

Źródła prawa pracy w II RP Źródła ustawowe: - konstytucja marcowa, zwłaszcza art. 101, 102 i 103 wskazujące kierunek rozwiązań ustawowych - ustawy regulujące części składowe stosunku pracy - przepisy prawa cywilnego Źródła umowne: -...

Administracja wojskowości, szkolnictwa i skarbowości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

. Administracja wojskowości, szkolnictwa i skarbowości - zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi należało do prezydenta, który w czasie pokoju sprawował je przez ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, oraz podległe im organy. Generalnemu inspektorowi podlegał

Apelacja i kasacja w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

Apelacja i kasacja w II RP - od orzeczenia sądu pierwszej instancji przewidziona możliwość apelacji do sadu drugiej instancji - wznosił ją zarówno oskarżyciel jak i oskarżony. - apelacja mogła dotyczyć strony faktycznej, uznania winy i wymiaru kary -sąd drugiej instancji rozpatrywał ponownie spr...

Autonomia Galicji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1141

. Autonomia Galicji- podstawy prawne organy i kompetencje Podstawy prawne: - dyplom cesarski 1860 - patent cesarski 1861 Organy: Sejm Krajowy Skład: - 161 członków- 12 z racji urzędów, 3 arcybiskupów rzymsko-katolicki, ormiański, greko- katolicki, 3 biskupów katolickich, prezes akademii umiej...

Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2331

Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce. Monarchia była monarchią patrymonialną, państwo rzeczą prywatno - prawną, stanowiło własność monarchy, który mógł nim dowolnie dysponować ( również poszczególnymi ziemiami i ludnością - zw...

Charakterystyka Księgi Elbląskiej - Przebieg procesu sądowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2653

. Charakterystyka Księgi Elbląskiej, postępowanie sądowe wg. Księgi Elbląskiej - zwana jest Najstarszym Zwodem Prawa Polskiego, jest najcenniejszym spisem prawa zwyczajowego - została odkryta w Elblągu w XIX wieku, została sporządzona przez autora niemieckiego, prawdopodobnie mnicha, będącego urzę...

Charakterystyka monarchii stanowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1232

. Charakterystyka monarchii stanowej na ziemiach polskich - od 1320 roku - odchodzono od zasady państwa patrymonialnego na rzecz państwa jako instytucji publicznej i suwerennej. Wyrazem prawnoustrojowym było upowszechnienie się konstruk...