Dr Piotr Fiedorczyk - strona 4

Recepcja idei humanitarnych - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

. recepcja idei humanitarnych w Polsce w XVIII wieku - formalne określenie przestępstwa, pojawiło się u schyłku XVIII w, za przestępstwo zaczęto uznawać jedynie cyn zabroniony przez ustawę - nullum crimen sine lege - w dobie Oświe...

Sąd asesorski i sejmowy - różnice

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

Sąd asesorski, referendowy i sejmowy. Sąd asesorski /Asesoria/: - przewodniczył kanclerz lub podkanclerzy a asesorami byli referendarze, regenci kancelarii, jeden z sekretarzy królewskich - sprecyzowanie uprawnień nastąpiło po powołaniu Tryb...

Sądownictwo administracyjne w II RP - Najwyższy Trybunał Administracyj...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1127

. Sądownictwo administracyjne w II RP - sprawował Najwyższy trybunał Administracyjny, utworzony w 1922, niższych sądów ostatecznie nie powołano, istniały jedynie w byłym zaborze pruskim - NTA skład: pierwszy prezes, prezesi izb, sędziowie; mianowani przez prezydenta na wniosek premiera, wszyscy mu...

Sądy miejskie i podkomorskie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

. Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził się z nadwornego sądu doby rozbicia dzielnicowego - skład: w Małopolsce składał się z sędziego i podsędka...

Sądy na ziemiach polskich pod okupacjami okupacjami latach II wojny sw...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 742

. Sądy na ziemiach polskich pod okupacjami okupacjami latach II wojny swiatowej. Sądownictwo na ziemiach wcielonych do Rzeszy - funkcjonowały sądy powszechne, specjane i tajne - ustrój powszechnych regulowany przez dekret ministra sprawiedliwości z listopada 1940 -

Sądy pracy w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

. Sądy pracy w II RP - należała do nich kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, utworzone zostały w 1928 - składały się z przewodniczącego ( sędziego zawodowego) i ławników, powoływanych spośród przedstawicieli pracowników pracowników pracodawców - sąy pracy orzekały w sporach ze stosunku ...

Sądy szczególne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

. Sądy szczególne i inne organy wymiaru sprawiedliwości w II RP - sądy wojskowe - dzieliły się na pułkowe, okręgów wojskowych i Naczelny Sąd Wojskowy, w 1920 zniesiono pułkowe zamiast nich ustanawiając sądy wojskowe i sądy marynarko wojenne...

Sądy tajne w Polsce Ludowej - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Sądy tajne w Polsce ludowej Sądy tajne- zwane też sekcjami tajnymi odbywały się często na terenie więzień - sąd tajny w Warszawie był tworem, który przejściowo wydawał najcięższe wyroki - tajnym sądem odwoławczym był początkowo twór pozasądowy zorganizowany w ministerstwie sprawiedliwości, później...

Sądy wojskowe w Polsce Ludowej - streszczenie informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Sądy wojskowe w Polsce Ludowej - ustrój i kompetencje uregulował dekret PKWN z 11.1944, potem ustawa z czerwca 1972, w I instancji orzekały wojskowe sądy garnizonowe, sądy okregów wojskowych i sądy marynarki wojennej. Odwołania od ich orzeczeń rozpatrywał do 1962 Najwyższy Sąd Wojskowy, po Izba Woj...

Sejm szlachecki w Polsce - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2016

. Sejm szlachecki w Polsce - geneza, skład, kompetencje. - struktury kształtowały się przez drugą połowę XV w, uwieńczeniem było zwołanie pierwszego Sejmu Walnego Koronnego do Piotrkowi w 1493 i ostateczne uformowanie się jego organizacji w 1505 ( Konstytucja Nihil Novi) - składał się z dwóch izb:...