Dr Piotr Fiedorczyk - strona 2

Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1890

Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej. II wojna światowa oczywiście przerwała proces unifikacji. Zadanie to podjęły ponownie w 1945 władze komunistyczne, działając jednak we właściwy sobie sposób. Nie reaktywowano Ko...

Ustrój Sądów powszechnych powszechnych Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1204

. Ustrój Sądów powszechnych powszechnych Polsce Ludowej ( do 1950 i po 1950). Rewizja Nadzwyczajna - przez długi czas obowiązywały przepisy o ustroju sądów powszechnych 6.2.1928, które po zmianach w 1949 ogłoszono dopiero 5.02.1964 - nowe prawo o ustroju sądów powszechnych- 20.06.1985 a) sądy pow...

Władze RP na uchodźstwie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

Władze RP na uchodźstwie. Umowa paryska Wskutek napaści Niemiec (1 września 1939) i Związku Radzieckiego (17 września 1939) na Polskę, władze kraju zmuszone zostały do ewakuacji. W nocy z 17 na 18 września prezydent i wódz naczelny przekroczyli granicę rumuńską w Kutach licząc, że stamtąd przedrą s...

Zasady konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1239

. Zasady konstytucji kwietniowej - konstytucja kwietniowa została uchwalona w sposób nie całkiem zgodny z prawem, wykorzystując nieobecność opozycji i uchwalając ją większością przewidzianą dla zwykłej ustawy - uchwalona została 23...

Zasady Konstytucji z 22 lipca 1952 - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1302

Zasady Konstytucji z 22 lipca 1952 - przygotowyała Komisja Konstytucyjna składająca się ze 103 członków pod przewodnictwem Biureta, projekt uchwlono jednomyślnie jako Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Zasady procedury cywilnej w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 595

Zasady procedury cywilnej w drugiej RP procedurę cywilną regulował Kodeks z 1930, obowiązujący od 1933, unormowano w nim postępowanie sporne, polubowne, egzekucyjne i zabezpieczające - postępowanie sporne, zasady: Dyspozycyjności - swobodne rozporządzanie przez strony swoimi roszczeniami, wyrazem...

Zasady szkolnictwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

. Zasady sadownictwa powszechnego w II RP - wg konstytucji marcowej, która wprowadzała zasadę trójpodziału władzy sądy były niezawisłe - sądownictwo oparto na zasadach naczelnych, które określały jego stosunek do innych organów władzy, struktu...

Historia ustroju polskiego - pyt z egzaminu

 • dr Piotr Fiedorczyk
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 7021

Pytania powtarzają się z roku na rok z niewielkimi poprawkami. Dokument zawiera listę 61 zagadnień i porusza pojęcia min. takie jak: pojęcie Korony Królestwa Polskiego, instytucja senatorów rezydentów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, Konstytucja 3 Maja, zasady, pozycja poszczególnych władz, Rada St...

Prawo hipoteczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

. Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim. - w Królestwie Polskim w latach 1818 i 1825 dokonano gruntownej zmiany prawa hipotecznego, oparto je na zasadzie jawności materialnej, publicznej wiary ksiąg wieczystych, legalności hipotecznej, szczegółowości i pierwszeństwa hipotecznego - jawność material...

Prawo hipoteczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

. Prawo hipoteczne w rzeczpospolitej szlacheckiej - hipoteka powstawała w wyniku umowy między wierzycielem a dłużnikiem - właścicielem majątku oraz następnie jej wpisu do księgi sądowej - ustawa o ważności zapisów z 1588 r. normowała szczegółowo zasadnicze sprawy związane z zastawem nieruchomości ...