Dr Piotr Fiedorczyk - strona 15

Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001

Ziemie polskie w latach I wojny światowej Sprawa polska i różne orientacje Wyrazem różnych orientacji kół Polskich było utworzenie przedstawicielstw narodowych boku mocarstw: 1914 - naczelny komitet narodowy - związany z państwami centralnymi Polski komitet narodowy - u boku Rosji, po rewolucji w...

Prawo karne i sądowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

. Prawo karne i sądowe w okresie insurekcji kościuszkowskiej - sądy karne nowego typu: sady kryminalne po województwach Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego w Warszawie /do sierpnia 1794/ Sąd Kryminalny Wojskowy /do sierpnia1794/ ~ proces jednoinstancyjny ~ gwarancja praw oskarżonego wraz z

Prawo karne - omówienie - Księstwo Warszawskie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

. Prawo karne księstwa warszawskiego - przywrócenie polskiego prawa z utrzymaniem pruskiego prawa karnego jako pomocniczego - Na terytoriach przyłączonych w 1809 obowiązywało prawo austriackie z 1803 -

Urlopy wypoczynkowe w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

. urlopy wypoczynkowe w prawie II RP - płatne urlopy wypoczynkowe wprowadzała ustawa z 1922 - pracownikom fizycznym przysługiwało 8 dni urlopu rocznie przez pierwsze dwa lata oraz 15 dni od trzeciego roku prazy w tym samym zakładzie - w 1933 uprawnienie to ograniczono przez zaliczenie do okresu u...

Zasady ustroju politycznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

. Zasady ustroju politycznego wg Konstytucji 3 Maja Składała się ze wstępu i 11 art. ( sprawy wyznań, szlachty, mieszczan, chłopów, podziału władzy, władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, regencji, edukacji dzieci królewskich, wojska) Zasady: utrzymała podział na stany, szlachcie posesjon...

Charakter ustrojowy wiecu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

Charakter ustrojowy wiecu w dobie monarchii patrymonialnej. - wiece były nawiązaniem do tradycji przed państwowych, do XII wieku obejmowały ogół wolnych mężczyzn - były organem współrządzącym - z czasem oddano podejmowanie decyzj...

Dualizm władzy w okresie monarchii stanowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1358

. Dualizm władzy w okresie monarchii stanowej Po przywróceniu Królestwa Polskiego w 1320 roku stopniowo poszerzał się współudział stanów uprzywilejowanych w sprawowaniu władzy państwowej. Towarzyszyło temu uzyskiwanie przywilejów przez s...

Inspekcja w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

. Inspekcja pracy w II RP - należała do niej kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, organizacje i działalność regulował dekret z 1919 - organami byli obwodowi, okręgowi i specjalni inspektorzy pracy, dysponujący aparatem pomocniczym, podporządkowani Głównemu Inspektorowi Pracy - wykonywał...

Ochrona pracy młodocianych i kobiet w prawie II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

ochrona pracy młodocianych i kobiet w prawie II RP. - wprowadzala ją ustawa z 1924 - dzieci do 15 lat nie mogły być zatrudnianie w ogóle, młodocianych od 15 do 18 nie wolno było zatrudniać nocą oraz w godzinach nadliczbowych - młodociani w wieku od 15 do 18 lat i kobiety ciężarne podlegały ochron...

Partykularyzmy prawne z Rzeczypospolitej Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Partykularyzmy prawne w Rzeczypospolitej szlacheckiej. - prawo mazowieckie - własny system prawa zwyczajowego, ujęty w odrębnym spisie „Zwyczaje ziemi mazowieckiej” , składającym się z 29 artykułów, po wcieleniu do Korony w 1529 sejm mazowiecki pragnąc zachować odrębność prawną prowincji opracował ...