Dr Panfil - strona 3

Wykład - organ podatkowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

ORGAN PODATKOWY Podmiot prawny wyposażony przez prawo podatkowe w kompetencje do ustalania zobowiązania podatkowego oraz jego wysokość, a także organy sprawujące kontrolę instancyjną nad tymi organami; organ związku publicznoprawnego, którego funkcją jest wymierzanie i pobieranie podatków; reprezen...

Wykład - osoba trzecia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

OSOBA TRZECIA Osoba trzecia jest podmiotem odpowiadającym własnym majątkiem za cudzą należność podatkową. Ratio legis tej instytucji jest rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatki po to, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jego uzyskania w pełnej wysokości. Instytucja ta pełni fun...

Wykład - płatnik i inkasent

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

PŁATNIK PŁATNIK - DEFINICJA Art. 8 ORD Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu....

Wykład - państwowy fundusz celowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY Osobowość prawna Nie Organy uprawnione do tworzenia Odrębna ustawa Powiązanie z budżetem Budżetowanie netto (?) Podstawa gospodarki finansowej Roczny plan finansowy Przykład Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundu...

Wykład - pieniądz - definicja i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

Pieniądz - powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonywane są płatności za dostarczone dobra lub który umożliwia wywiązanie się ze zobowiązań. Funkcje pieniądza: środek wymiany miernik wartości (jednostka rozliczeniowa) - umożliwia porównanie wartości różnych usług środek przechowywan...

Wykład - definicja podatku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Podatek Określenie podatku w kontekście: Celów - materia prawa finansowego, badamy na co potrzebne są pieniądze, jakie potrzeby są w państwie, spełniają funkcje fiskalną Formy transferu środków pieniężnych podatnika - podatki badają konst...

Wykład - podatnik - definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

PODATNIK PODATNIK - DEFINICJA Art. 7 ORD § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Art. 3 podatku dochodowego od osób prawnych Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarz...

Wykład - podstawa opodatkowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

PODSTAWA OPODATKOWANIA Podstawa opodatkowania - ujęcie ilościowe ( np. powierzchnia nieruchomości w m2 - powierzchnia użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych) lub wartościowe (np. wyrażona w złotych wysokość dochodu uzyskanego w ciągu ro...

Wykład - polityka finansowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

POLITYKA FINANSOWA - świadoma i celowa działalność osób i instytucji polegająca na ustalaniu oraz realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych POLITYKA FINANSOWA POLITYKA FISKALNA POLITYKA MONETARNA dotyczy wielkości i struktury środków publ., dot. pieniądza - decyduje o tym, ile je...

Wykład - postępowanie podatkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1407

Postepowanie podatkowe Szczególny rodzaj postępowania administracyjnego Charakter prawny postępowania podatkowego zdeterminowany jest charakterem prawa podatkowego materialnego Postępowanie podatkowe nie ma charakteru kontradyktoryjnego, który wiąże się z równością stron w trakcie postępowania Or...