Dr Onufry Torbus

note /search

Charakterystyka prawa pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1855

Charakterystyka prawa pracy, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawo pracy w sensie podmiotowym - jest to pewne uprawnienie konkretnego podmiotu, prawo do wykonywania pracy. Prawo pracy w sensie przedmiotowym - jest to pewien zespół przepisów prawnych, który reguluje wybrany obszar stosunków sp...

Czas pracy - praca w niedzielę i święta - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Czas pracy ( m.in. definicja czasu pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, przerwy w pracy, praca w niedzielę i święta, praca w nocy) Czas pracy Czas pracy jest obecnie regulowany: W kodeksie pracy. W ustawach szczegółowych Pragmatyki pracownicze.

Odpowiedzialność pracowników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Odpowiedzialność pracowników ( przede wszystkim materialna) Odpowiedzialność stron stosunku pracy Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy pracownik może ponosić różnego rodzaju odpowiedzialność: Porządkową lub dyscyplinarną. Majątkową. Zawodową - przed organami...

Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 490

Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych Pracownik wchodząc do stosunku pracy staje się również podmiotem ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to sytuacji kiedy pracownik z różnych powodów nie może świadczyć pracy i pozostaje bez środków do życia. Ubezpieczenia społeczne były uważane za część pra...

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę jest transferem Art. 231 k.p. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy Za zobowiązania wynikające ze stosunku pr...

Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy-oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy Zbiorowe prawo pracy jest częścią prawa pracy które obejmują przepisy regulujące status zbiorowych podmiotów prawa pracy - związków zawodowych i załóg pracowniczych oraz pracodawców i ich organizacji, a także relacje pomiędzy tymi pod...

Rozwiązywanie sporów zbiorowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819

Rozwiązywanie sporów zbiorowych Spór zbiorowy - to spór pracowników z pracodawcą lub z pracodawcami, dotyczący warunków pracy , płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych . Sporem zbiorowym pracy nie mogą być indywidualne roszczenia pracownika jeżeli ich dochodzenie jest możliwe...

Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Uprawnienie przysługują zarówno pracodawcy jak i pracownikowi Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Bezzwłoczne rozwiązanie umowy przez pracodawcę może nastąpić: Z przyczyn niezawiniony...

Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie - ustanie stosunku pracy na skutek dokonania czynności prawnej, złożenia oświadczenia woli przez jedną ze stroną, bądź przez obydwie strony - np. wypowiedzenie przez jedną ze stron, rozwiązanie niezwłoczne(bez wypowiedzenia), rozwiązani...