Dr Miłosz Faber

note /search

Obowiązki o charakterze niepieniężnym - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Egzekucja administracyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Tryby uproszczone egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym Ustawa w szczególnych sytuacjach dopuszcza możliwość zaniechania określonych czynności egzekucyjnych. Ma to charakter wyjątkowy ponieważ prowadzi...

Odebranie rzeczy ruchomej - Ruchomość

  • Uniwersytet Gdański
  • Egzekucja administracyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3437

Odebranie rzeczy ruchomej Dotyczy obowiązków polegających na wydaniu rzeczy ruchomej. Rzeczy ruchome- wszystkie rzeczy w ogólnym znaczeniu, z wyjątkiem tych, dla których ustawa wprowadza odrębne przepisy. Odebraniu podlegają ruchomości oznaczone konkretnie. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość odebra...

Organy wyzszego stopnia - samorządowe kolegia odwoławcze

  • Uniwersytet Gdański
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

Organy wyższego stopnia. Art. 17 KPA określa, jakie organy są w rozumieniu kodeksu organami wyższego stopnia: W stosunku do… - organami wyższego stopnia są: organów jednostek samorządu terytorialnego  samorządowe kolegia o...

Postępowanie odwoławcze - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE rozpoczyna bieg od dnia, w którym organ odwoławczy otrzymał odwołanie wraz z aktami sprawy  rozpoczęcie biegu terminu załatwienia sprawy (art. 35§2 k.p.a.  jeden miesiąc) Organ, który wydał decyzję w I in...

Udostępnianie akt - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Udostępnianie akt [art. 73 - 74 KPA] Udostępnianie akt w procesie administracyjnym jest pochodną obowiązywania zasady udziału strony. Dlatego też wymaga się, aby strona miała możliwość zapoznać się z aktami sprawy. Art. 73 § 1 stanowi: „W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej ...