Dr Michał Wojciech Bitner

note /search

Cele i zasady polityki regionalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 868

Cele i zasady polityki regionalnej Politykę spójności UE determinują jej cele, które należy rozumieć jako określone obszary lub sektory problemowe. Cele polityki spójności na lata 2007-2013 zostały silnie podporządkowane realizacji założeń

Finansowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Finansowanie Wyodrębnione zasoby środków pieniężnych, przeznaczone na realizację polityki spójności stanowią fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Finansowanie budżetowe Źródła finansowania budżetu UE (decyzja Rady z 7 czerwca 2007 r. nr 2007/436/WE, Euroatom w sprawie systemu zasobów własnyc...

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najstarszym z funduszy strukturalnych - został utworzony na mocy art.123 Traktatu Rzymskiego w 1960 r. Obecne zad...

Krajowa Polityka Rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Krajowa Polityka Rozwoju Opracowywanie i wdrażanie działań w ramach strategicznego programowania rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego kraju składa się na politykę rozwoju. Służy ona zarazem realizacji polityki spójności w jej trzech obszarach: gospodarczym, społecznym i terytorialnym...

Podatkowe aspekty otrzymania dotacji unijnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Podatkowe aspekty otrzymania dotacji unijnych Uznaje się za wolne od podatku dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą one od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, b) podatnik bezpośrednio reali...

Rodzaje projektów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Rodzaje projektów Projekty (operacje) W ramach programów operacyjnych bezpośrednimi instrumentami osiągania ich celów są poszczególne projekty (operacje). Obecnie występują trzy podstawowe typy projektów: projekty indywidualne, projekty systemowe, projekty konkursowe. Projekty indywidualne są...

System instytucjonalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

System instytucjonalny Podstawowym krajowym aktem prawnym dotyczącym wdrażania polityki spójności jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Określona ona zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. Uzppr nie stosuje się (z wyjątk...

Ujęcie unijnych funduszy w budżecie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Ujecie unijnych funduszy w budżecie państwa Środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) to: Ś...

Unijna polityka regionalna i polityka spójności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

Unijna polityka regionalna i polityka spójności Unijna polityka regionalna Unijna polityka regionalna, opierająca się na zasadzie solidarności, ma przynieść korzyści regionom, które - w porównaniu ze średnim poziomem rozwoju całej UE - są w gorszej sytuacji gospodarczej i społecznej. Cel spójnośc...