Dr Marzenna Czerwińska - strona 4

Podstawy przedsiębiorczości - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3010

PRZEDSIĘBIORCA - w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. Kluczowa postać - czynnik sprawczy i motor postępu w przedsiębiorstwie • A. SMITH - przedsiębiorcę, utożsamianego z właścicielem, cechowała przede wszystkim umiejętność oszczędzania i ...

Skrót tematów wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Podstawy Nauki o Przedsi ę biorstwie I. ISTOTA PRZEDSI Ę BIORSTWA I PRZEDSI Ę BIORCZO Ś CI. MODELE TEORETYCZNE 1. Ró ż nice w definiowaniu przedsi ę biorstwa - przyczyny 2. Elementy tworzące przedsiębiorstwo 3. Pojęcie przedsiębiorstwa wg obowiązujących aktów prawnych, ale nie tylko - próba znal...

Struktura rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2562

Rynek - zbiór sprzedawców i nabywców, charakteryzujących się specyficznymi formami organizacji, powiązanych relacjami podaży i popytu na określone dobra Relacje różnią się m.in. zależą od liczby podmiotów w grupie sprzedawców i nabywców - struktura rynku: Wielu sprzedawców (polipol), wielu naby...

Techniczne przygotowanie produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1456

TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI Głównym celem TPP jest opracowanie projektów nowych wyrobów, metod ich wytwarzania oraz uruchomienie produkcji, a także stałe doskonalenie wyrobów. To zespół działań składających się na: organizację prac badawczo-eksperymentalnych nowych produktów, projekt n...

Klasyczna teoria firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

TEORIA FIRMY: KRYTERIUM PODEJMOWANIAOPTYMALNYCH DECYZJI JEST CEL FIRMY 1. KLASYCZNA TEORIA FIRMY (tj. warunki konkurencji doskonałej) CELEM FIRMY JEST MAKSYMALIZACJA ZYSKU Zalety: Miernik ogólny, trwały, będący najsilniejszym ...

Rodzaje wyodrębnienia przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1512

WYODRĘBNIENIE EKONOMICZNE (alienacja, samofinansowanie, samodzielność) oznacza że: przedsiębiorstwo ma odrębność majątkowa, reprodukuje zużywane zasoby poprzez sprzedaż wyrobów lub usług i osiąganie odpowiedniej rentowności, dochody pracowników zależą od wyników produkcyjnych i ekonomicznych f...

Przedsiębiorstwo - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1687

PRZEDSIĘBIORCA - w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. Kluczowa postać - czynnik sprawczy i motor postępu w przedsiębiorstwie • A. SMITH - przedsiębiorcę, utożsamianego z właścicielem, cechowała przede wszystkim umiejętność oszczędzania i ...

Zasoby i ich rola w firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

TEMAT 8: ZASOBY I ICH ROLA W FIRMIE - GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM I OBROTOWYM Tradycyjne ujęcie zasobów. Teoria zasobowa: firma to zbiór zasobów i umiejętności. Ekonomia jako nauka o umiejętności podziału rzadkich dóbr między liczne, wykluczające się cele wskazuje na ważną cechę zasobów w ...

Tradycyjne ujęcie zasobów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

TRADYCYJNE UJĘCIE ZASOBÓW Teoria zasobowa: firma to zbiór zasobów i umiejętności Ekonomia jako nauka o umiejętności podziału rzadkich dóbr między liczne, wykluczające się cele wskazuje na ważną cechę zasobów w ich tradycyjnym ujęciu: ograniczoność - rzadkość. Najczęściej wyróżnia się zasoby: ...

Zdolność produkcyjna i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4053

ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA I JEJ RODZAJE Można ją podzielić na: aktualną - to co można udostępnić w ramach budżetu bieżącego okresu planistycznego (zależy ona od: wielkości instalacji urządzeń, dostępności wyposażenia produkcyjnego, dostępności siły roboczej, dostępności gotówki, polityki finansowej,...