Dr Marzena Wrona - strona 2

EWIDENCJA KOSZTÓW

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 847

EWIDENCJA KOSZTÓW Wyróżnia się dwa układy ewidencyjne kosztów. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny, natomiast ewidencja kosztów może być prowadzona według jednego z 3 wariantów: koszty księguje się tylko w układzie rodzajowym -rozwiązanie takie przyjmują przedsiębiorstwa, które wytwarzają jeden r...

Ewidencja materiałów cd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Ewidencja materiałów cd. Jeżeli ewidencja materiałów odbywa się na poziomie ceny zakupu to całość kosztów zakupu poniesio-nych w okresie została zaliczona do kosztów tego okresu. Jeżeli natomiast materiały wycenione są w cenie nabycia to koszty zakupu są aktywowane i rozliczane w ślad za zużytymi m...

INWESTYCJE - Wartości niematerialne i prawne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

INWESTYCJE Inwestycje -są to trwałe lokaty jednostki w jej majątek (rzeczowy bądź) finansowy; w węższym ujęciu jest to wszelka działalność, której podstawowym celem jest stworzenie nowych lub ulepszenie już istniejących środków trwałych. Inwestycje księgujemy na koncie „Inwestycje rozpoczęte”. Po ...

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI EWIDENCJA GOSPODARCZA STATYSTYKA EKONOMICZNA EWIDENCJA OPERATYWNA RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ - system ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych wartościowo danych o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej i o rozmia- rach jej działalnosci. jest o...

Konta wynikowe i zasada ich funkcjonowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe służą do przedstawiania procesów gospodarczych jedn. gosp. i określenia wyników finansowych tej jednostki. Informacje te, są potrzebne do sprawozdania finansowego pod nazwą "rachunek wyników" Zasady funkcjonowania kont wynikowych: służą do ujęcia procesów go...

Kontrola i nadzór finansowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 448

KONTROLA I NADZÓR FINANSOWY POJĘCIE NADZORU NADZÓR Kategorii nadzoru nadaje się dwojakiego rodzaju sens: nadzór traktowany jest jako funkcja zarządzania jakimś podmiotem /przedsiębiorstwo, gmina, szpital/, której istota tkwi w tworzeniu określonych wzorców, decyzji bądź sposobów postępowania, iden...

Kontrola kosztów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Wstęp. Rachunkowość przedsiębiorstw i tworzone w niej informacje na ogół traktuje się jako uproszczony obraz realnie prowadzonej działalności. Zakres i funkcje tej działalności można różnorodnie opisywać, co czyni też elastycznie pojmowany system informacyjny rachunkowości. Ilość i wartość rzeczy d...

Koszty produkcji - Koszty przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

Koszty produkcji. Koszty księgowe, ekonomiczne. Zysk księgowy, ekonomiczny, normalny. Kosztami przedsiębiorstwa są wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w danym czasie. Utargiem (przychodem) są pieniądze uzyskane ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś czasie. koszt księgowy - jest to suma

Rektywne zarządzanie majątkiem obrotowym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Efektywne Zarządzanie Majątkiem Obrotowym SPIS TREŚCI Majątek Obrotowy Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszc...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

BILANS AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych, Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty ( w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu) budyn...