Dr Marzena Wrona

note /search

Małe ABC przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Bilans przedsiębiorstwa, jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych charakteryzujące stan i strukturę środków (składników majątkowych) przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł finansowania tego majątku (pasywa) na dany dzień w roku (ma więc charakte...

Doliczananie kalkulacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Przykład 1 Sprzedano 400 sztuk wyrobu A po 10zł + VAT 7% 700 sztuk wyrobu B po 120zł + VAT 22% Koszty zarządu i sprzedaży: 3000 Sporządzić Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy), wycenić zapasy Zadanie nawiązuje do danych z poprzedniego wykładu… ! Produkcja w toku Wyroby ...

FIFO- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 3773

Kalkulacja podziałowa prosta Metody wyznaczania produkcji niezakończonej: 1. metoda kosztu przeciętnego 2. metoda kosztu bieżącego (FIFO) Ad. 1 W metodzie tej sumuje się koszty produkcji niezakończonej, poprzedniego okresu oraz k...

Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1589

Kalkulacja podziałowa prosta Cel: wycena produkcji niezakończonej oraz kosztu jednostkowego (kjw) Produkcja w toku Wyroby KWW Kjw Sk PNZ (prod. niezak.) Koszty produkcy...

Kosztyi ich klasyfikacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 847

Koszty i ich klasyfikacja Koszty - zużucie czynników produkcji wyrażone w mierniku pieniężnym, związane z efektem użytecznym powstałym w danym okresie w jednostce Nakłady - zużycie czynników wytwórczych wyrażone w jednostkach naturalnych

Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

Ramowy (uproszczony) układ kalkulacyjny Materiały bezpośrednie + robocizna bezpośrednia + inne koszty bezpośrednie = wszystkie koszty bezpośrednie + koszty wydziałowe (pośrednie produkcyjne ) = koszt wytworzenia produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży = całkowity koszt własny produktu...

ŚRODKI TRWAŁE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

ŚRODKI TRWAŁE (MAJATEK TRWAŁY). W ruchu okrężnym środki produkcji zachowują się niejednakowo — część z nich całkowicie się zużywa i przenosi swoją wartość na wyrób gotowy, część zaś zużywa się stopniowo, utrzymując w wielu cyklach produkcyjnych swoją postać rzeczową. Jest to podstawa do wyróżniania...

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA. Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego ...

PROBLEMY AMORTYZACJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

PROBLEMY AMORTYZACJI. „Wyrażając w formie pieniężnej stopniowy ubytek wartości produkcyjnych środków trwałych, amortyzacja stanowi równocześnie instrument obciążenia równowartością tego ubytku kosztów produkcji oraz narzędzie gromadzenia zasobów finansowych niezbędnych do reprodukcji środków trwały...

INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY Finansowanie kapitału obrotowego — cykl konwersji pieniądza Łączną wartość składników majątku obrotowego, wykazaną w aktywach przedsiębiorstwa, można określić jako kapitał obrotowy brutto. Kapitał obrotowy brutto (pole 2 na rysunku) pomniejszony o kwotę zobowiązań bi...